Thứ Hai, 16 tháng 4, 2018

Khóa học An toàn lao động nhóm 5 Cà Mau

| No comment

                                                 THÔNG BÁO

ĐÀO TẠO, CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP
 
thời kì qua, công tác an toàn vệ sinh lao động-phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ, PCCN) tại các khu công nghiệp của tỉnh luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng nhằm bảo đảm an toàn lao động trong quá trình làm việc, bảo đảm tài sản, sự phát triển, ổn định của doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra các vụ tai nạn cần lao, cháy nổ tại các công ty, doanh nghiệp, tiềm tàng nguy cơ mất an toàn.  Do đó, nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động, ngày 24/06/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh cần lao về hoạt động huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh cần lao chính thức có hiệu lực từ 01/07/2016. Căn cứ theo nhu cầu đào tạo của các doanh nghiệp, Viện ESC Việt Nam khai học các lớp an toàn cần lao theo quyết định số 44/2016/NĐ-CP như sau:
– cứ theo Luật an toàn cần lao ngày 25/06/2016
– Căn cứ theo Nghị định số 37/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề bắt.
– cứ theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh cần lao có hiệu lực từ 1/7/2016
– Căn cứ theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh cần lao về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường cần lao

I. Đối tượng tham dự khóa học an toàn lao động:

– Nhóm 1: Người quản lý đảm trách công tác an toàn, vệ sinh lao động
– Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động
– Nhóm 3: Người cần lao làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm mướn việc thuộc danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh cần lao do Bộ lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.
– Nhóm 4: Người cần lao không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người dùng lao động.
– Nhóm 5: Người làm mướn tác y tế
– Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại điều luật 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

II. Nội dung khóa học huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động: dựa trên điều 18, điều 19 và điều 20 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP.
Thời gian huấn luyện an toàn cần lao theo quy định cho nhóm 1 và 4 tối thiểu 16 giờ; nhóm 2 tối thiểu 48 giờ. Với nhóm 3, Thời gian huấn luyện tối thiểu là 24 giờ. Đặc biệt, nghị định số 44 có quy định Thời gian huấn luyện tối thiểu với nhóm 5 và 6 lần lượt là 56 giờ và 4 giờ.

1. Huấn luyện nhóm 1
a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh cần lao bao gồm:
– Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh cần lao ở cơ sở;
– Phân định bổn phận và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động;
– Kiến thức cơ bản về nhân tố hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện cần lao;
– Văn hóa an toàn trong sinh sản, kinh dinh.

2. Huấn luyện nhóm 2

a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh cần lao;
b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động:
– Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở;
– Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động;
– Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động;
– Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh dinh;
– Kiến thức căn bản về nguyên tố hiểm nguy, có hại, biện pháp đề phòng, cải thiện điều kiện lao động;
– Xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh cần lao hằng năm;
– phân tách, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn;
– Xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động; nghiệp vụ công tác tự thẩm tra;
– Công tác điều tra tai nạn cần lao; những đề nghị của công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động;
– Quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có đề nghị nghiêm nhặt về an toàn, vệ sinh lao động;
– Hoạt động thông báo, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh cần lao;
– Sơ cấp cứu tai nạn cần lao, phòng bệnh nghề nghiệp cho người cần lao
– Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, mỏng công tác an toàn, vệ sinh cần lao;
c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành:
– Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất nảy sinh yếu tố nguy hiểm, có hại;
– Quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, vật tư, chất có đề nghị nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh cần lao.
3. Huấn luyện nhóm 3
a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
b) tri thức căn bản về an toàn, vệ sinh lao động:
– Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh cần lao đối với người cần lao;
– tri thức căn bản về nhân tố hiểm nguy, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện cần lao;
– Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên;
– Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh dinh;
– Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và dùng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân chủ nghĩa;
– Nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, buồng bệnh nghề nghiệp;
c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành:
– Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất nảy sinh các nguyên tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tách, đánh giá, quản lý rủi ro liên can đến công việc có đề nghị nghiêm nhặt về an toàn, vệ sinh cần lao mà người được huấn luyện đang làm;
– Quy trình làm việc an toàn, vệ sinh cần lao;
– Kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động liên can đến công việc của người cần lao.
4. Huấn luyện nhóm 4
a) Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động:
– Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người cần lao; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh cần lao đối với người cần lao;
– Kiến thức cơ bản về nguyên tố hiểm nguy, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện cần lao;
– Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên;
– Văn hóa an toàn trong sinh sản, kinh dinh;
– Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển hướng dẫn an toàn, vệ sinh cần lao và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân chủ nghĩa, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, buồng bệnh nghề.
b) Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh cần lao tại nơi làm việc.
5. Huấn luyện nhóm 5:
a) Hệ thống chính sách, luật pháp về an toàn, vệ sinh cần lao;
b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:
– Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở;
– Phân định bổn phận và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động;
– tri thức căn bản về yếu tố hiểm nguy, có hại, biện pháp đề phòng, cải thiện điều kiện cần lao;
– Văn hóa an toàn trong sinh sản, kinh dinh;
c) Huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng thực chuyên môn về y tế lao động:
– nhân tố có hại tại nơi làm việc;
– Tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá nguyên tố có hại;
– Lập hồ sơ vệ sinh cần lao tại nơi làm việc;
– Các bệnh nghề nghiệp thường gặp và biện pháp buồng;
– Cách tổ chức khám bệnh nghề, khám bố trí việc làm, chuẩn bị hồ sơ thẩm định bệnh nghề;
– Tổ chức và kỹ năng sơ cứu, cấp cứu;
– buồng dịch bệnh tại nơi làm việc;
– An toàn thực phẩm;
– Quy trình lấy và lưu mẫu thực phẩm;
– Tổ chức thực hành tẩm bổ hiện vật và dinh dưỡng cho người cần lao;
– Nâng cao sức khỏe nơi làm việc, gian bệnh không lây tại nơi làm việc;
– tri thức, kỹ năng, phương pháp xây dựng kế hoạch, phương án, trang bị công cụ và điều kiện cấp thiết để thực hành công tác vệ sinh lao động;

– Phương pháp truyền thông giáo dục về vệ sinh lao động, buồng bệnh nghề nghiệp; lập và quản lý thông tin về vệ sinh cần lao, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc;
– Lập và quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp.
– Công tác kết hợp với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh cần lao để thực hành nhiệm vụ liên hệ theo quy định tại Điều 72 Luật an toàn, vệ sinh cần lao.
6. Huấn luyện nhóm 6:
Người lao động dự màng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

III. Chứng chỉ, chứng thực:
Học viên tham gia khóa học duyệt sát hạch, rà soát sẽ được cấp:
– chứng thực an toàn cần lao với nhóm 1, 2, 5, 6 (thời hạn 2 năm);
– Thẻ an toàn với nhóm 3 (hạn 2 năm);
– Sổ theo dõi người thuộc nhóm 4 được huấn luyện. (hạn 1 năm);
– ngoại giả, nhóm 5 sẽ được cấp Chứng chỉ chứng thực chuyên môn về y tế lao động (kì hạn 5 năm);
IV. Lịch khai trường:
Viện ESC Việt nam liên tiếp khai học các lớp an toàn cần lao vào ngày 15 hàng tháng.
V. Học phí:
Quý cơ quan/doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức riêng cho đơn vị xin liên can theo số điện thoại 0915.500.911
VI. Hồ sơ đăng ký học an toàn cần lao:

Bản sao Chứng minh thư dân chúng không cần công chứng;
Ảnh màu 3×4: 02 chiếc.
Vậy nếu quý học viên có nhu cầu tìm hiểu hay đăng ký khóa học huấn luyện an toàn lao động hoặc giảng sư nguồn an toàn lao động thì hãy gọi ngay 0915.500.911 để được tham vấn ngay nhé!

Mọi chi tiết liên đăng ký, hệ qua email: info@daotaonghiepvu.edu.vn, Hotline: 0915.500.911

 VPGD Tại Hà Nội: Tòa nhà AFOffice, số 87 Vương Thừa Vũ, Q Thanh Xuân, Hà Nội

VPGD Tại Đà Nẵng: Tòa nhà Indochina Riverside Tower, 74 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
 
VPGD Tại TP.Hồ Chí Minh: Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Tags :

THÔNG TIN

http://DaotaoNghiepvuXaydung.escvn.org là 1 website của Viện Đào tạo và Dạy nghề ESC - Nơi chia sẻ các kiến thức bổ ích về học nghiệp vụ xây dựng, những thông tin về các khóa học, các chương trình bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ xây dựng mới nhất. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline: 0915.500.911

VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & DẠY NGHỀ ESC VIỆT NAM là một doanh nghiệp chuyên hoạt động trong các lĩnh vực: Tư vấn, đào tạo, nâng cao năng lực và bồi dưỡng nghiệp vụ cho các nhà quản lý; Dịch vụ cung ứng nguồn nhân lực cao cấp
Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng tại ESC VN đã được Bộ Xây dựng phê chuẩn và cấp phép. Liên hệ hotline: 0915.500.911 để được tư vấn miễn phí 24/7

Các giảng viên tại ESC là các nhà quản trị, lãnh đạo cao cấp đến từ các Bộ chuyên ngành, doanh nghiệp, các giáo sư tại các trường Đại học hàng đầu của Việt Nam, sẽ mang đến cho bạn những khóa đào tạo nghiệp vụ xây dựng chất lượng tốt nhất

VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & DẠY NGHỀ ESC
ĐC: 12 Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội ĐT: (04) 36419720 - Hotline: 0915.500.911
TRUNG TÂM MIỀN BẮC:
Đ/C: 220 Thịnh Quang - Đống Đa - Hà Nội
Hotline: 0915.500.911
TRUNG TÂM MIỀN TRUNG:
Đ/C: 41 Lê Duẩn - Hải Châu - Đà Nẵng
Hotline: 0915.646.291
TRUNG TÂM MIỀN NAM
Đ/C:10 Đường 3/2 - P12 - Q10 - Hồ Chí Minh
Hotline: 0914.810.886

Chuyên mục nổi bật