Thứ Ba, 17 tháng 4, 2018

Bồi dưỡng An toàn lao động, vệ sinh lao động Bạc Liêu

| No comment

                                                 THÔNG BÁO

ĐÀO TẠO, CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP
 
Thời gian qua, công tác an toàn vệ sinh cần lao-phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ, PCCN) tại các khu công nghiệp của tỉnh luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan hoài, doanh nghiệp hăng hái hưởng ứng nhằm bảo đảm an toàn lao động trong quá trình làm việc, đảm bảo tài sản, sự phát triển, ổn định của doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra các vụ tai nạn lao động, cháy nổ tại các công ty, doanh nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.  Do đó, nhằm đảm bảo an toàn cho người cần lao, ngày 24/06/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh cần lao chính thức có hiệu lực từ 01/07/2016. cứ theo nhu cầu đào tạo của các doanh nghiệp, Viện ESC Việt Nam khai trường các lớp an toàn cần lao theo quyết định số 44/2016/NĐ-CP như sau:
– Căn cứ theo Luật an toàn lao động ngày 25/06/2016
– Căn cứ theo Nghị định số 37/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề buộc.
– Căn cứ theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh cần lao có hiệu lực từ 1/7/2016
– cứ theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh cần lao về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn cần lao, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

I. Đối tượng dự khóa học an toàn cần lao:

– Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh cần lao
– Nhóm 2: Người làm thuê tác an toàn, vệ sinh lao động
– Nhóm 3: Người cần lao làm mướn việc có đề nghị nghiêm nhặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc danh mục công việc có yêu cầu nghiêm nhặt về an toàn, vệ sinh cần lao do Bộ lao động – Thương binh và tầng lớp ban hành.
– Nhóm 4: Người cần lao không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người dùng cần lao.
– Nhóm 5: Người làm thuê tác y tế
– Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại điều luật 74 Luật an toàn, vệ sinh cần lao.

II. Nội dung khóa học huấn luyện an toàn cần lao, vệ sinh cần lao: dựa trên điều 18, điều 19 và điều 20 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP.
thời kì huấn luyện an toàn cần lao theo quy định cho nhóm 1 và 4 tối thiểu 16 giờ; nhóm 2 tối thiểu 48 giờ. Với nhóm 3, thời kì huấn luyện tối thiểu là 24 giờ. Đặc biệt, nghị định số 44 có quy định Thời gian huấn luyện tối thiểu với nhóm 5 và 6 lần lượt là 56 giờ và 4 giờ.

1. Huấn luyện nhóm 1
a) Hệ thống chính sách, luật pháp về an toàn, vệ sinh lao động;
b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh cần lao bao gồm:
– Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hành quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở;
– Phân định bổn phận và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh cần lao;
– Kiến thức căn bản về nhân tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện cần lao;
– Văn hóa an toàn trong sinh sản, kinh doanh.

2. Huấn luyện nhóm 2

a) Hệ thống chính sách, luật pháp về an toàn, vệ sinh lao động;
b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh cần lao:
– Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở;
– Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động;
– Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh cần lao;
– Văn hóa an toàn trong sinh sản, kinh doanh;
– tri thức cơ bản về yếu tố hiểm, có hại, biện pháp đề phòng, cải thiện điều kiện cần lao;
– Xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm;
– phân tách, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp;
– Xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động; nghiệp vụ công tác tự rà;
– Công tác điều tra tai nạn lao động; những yêu cầu của công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động;
– Quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có đề nghị nghiêm nhặt về an toàn, vệ sinh cần lao;
– Hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh cần lao;
– Sơ cấp cứu tai nạn lao động, buồng bệnh nghề cho người cần lao
– Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, ít công tác an toàn, vệ sinh lao động;
c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành:
– Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất nảy nhân tố nguy hiểm, có hại;
– Quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm nhặt về an toàn, vệ sinh cần lao.
3. Huấn luyện nhóm 3
a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh cần lao;
b) Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh cần lao:
– Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động;
– tri thức căn bản về yếu tố hiểm nguy, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện cần lao;
– Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên;
– Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;
– Nội quy an toàn, vệ sinh cần lao, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh cần lao và sử dụng thiết bị an toàn, dụng cụ bảo vệ cá nhân;
– Nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, gian bệnh nghề nghiệp;
c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành:
– tri thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố hiểm nguy, có hại và phương pháp phân tách, đánh giá, quản lý rủi ro liên hệ đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh cần lao mà người được huấn luyện đang làm;
– Quy trình làm việc an toàn, vệ sinh cần lao;
– Kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động can dự đến công việc của người cần lao.
4. Huấn luyện nhóm 4
a) tri thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động:
– Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người cần lao;
– Kiến thức cơ bản về yếu tố hiểm nguy, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện cần lao;
– Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên;
– Văn hóa an toàn trong sinh sản, kinh doanh;
– Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển hướng dẫn an toàn, vệ sinh cần lao và dùng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề.
b) Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh cần lao tại nơi làm việc.
5. Huấn luyện nhóm 5:
a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh cần lao bao gồm:
– Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hành quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở;
– Phân định bổn phận và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh cần lao;
– Kiến thức căn bản về nguyên tố hiểm nguy, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện cần lao;
– Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;
c) Huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng thực chuyên môn về y tế cần lao:
– nhân tố có hại tại nơi làm việc;
– Tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá yếu tố có hại;
– Lập hồ sơ vệ sinh cần lao tại nơi làm việc;
– Các bệnh nghề nghiệp thường gặp và biện pháp phòng;
– Cách tổ chức khám bệnh nghề nghiệp, khám bố trí việc làm, chuẩn bị hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp;
– Tổ chức và kỹ năng sơ cứu, cấp cứu;
– gian dịch bệnh tại nơi làm việc;
– An toàn thực phẩm;
– Quy trình lấy và lưu mẫu thực phẩm;
– Tổ chức thực hiện tẩm bổ hiện vật và dinh dưỡng cho người lao động;
– Nâng cao sức khỏe nơi làm việc, phòng chống bệnh không lây truyền tại nơi làm việc;
– Kiến thức, kỹ năng, phương pháp xây dựng kế hoạch, phương án, trang bị dụng cụ và điều kiện cấp thiết để thực hiện công tác vệ sinh cần lao;

– Phương pháp truyền thông giáo dục về vệ sinh cần lao, phòng bệnh nghề nghiệp; lập và quản lý thông tin về vệ sinh lao động, bệnh nghề tại nơi làm việc;
– Lập và quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp.
– Công tác kết hợp với người làm công tác an toàn, vệ sinh cần lao hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh cần lao để thực hành nhiệm vụ liên hệ theo quy định tại Điều 72 Luật an toàn, vệ sinh lao động.
6. Huấn luyện nhóm 6:
Người lao động dự màng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh cần lao theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

III. Chứng chỉ, chứng thực:
Học viên tham dự khóa học chuẩn y sát hạch, thẩm tra sẽ được cấp:
– chứng thực an toàn lao động với nhóm 1, 2, 5, 6 (hạn 2 năm);
– Thẻ an toàn với nhóm 3 (hạn vận 2 năm);
– Sổ theo dõi người thuộc nhóm 4 được huấn luyện. (thời hạn 1 năm);
– ngoại giả, nhóm 5 sẽ được cấp Chứng chỉ chứng thực chuyên môn về y tế lao động (vận hạn 5 năm);
IV. Lịch khai giảng:
Viện ESC Việt nam liên tục khai trường các lớp an toàn cần lao vào ngày 15 hàng tháng.
V. Học phí:
Quý cơ quan/doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức riêng cho đơn vị xin can hệ theo số điện thoại 0915.500.911
VI. Hồ sơ đăng ký học an toàn lao động:

Bản sao Chứng minh thư quần chúng không cần công chứng;
Ảnh màu 3×4: 02 chiếc.
Vậy nếu quý học viên có nhu cầu tìm hiểu hay đăng ký khóa học huấn luyện an toàn cần lao hoặc giảng sư nguồn an toàn cần lao thì hãy gọi ngay 0915.500.911 để được tham vấn ngay nhé!

Mọi chi tiết liên đăng ký, hệ qua email: info@daotaonghiepvu.edu.vn, Hotline: 0915.500.911

 VPGD Tại Hà Nội: Số 110 Nguyễn Ngọc Nại, Q Thanh Xuân, Hà Nội

VPGD Tại Đà Nẵng: Tòa nhà Indochina Riverside Tower, 74 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
 
VPGD Tại TP.Hồ Chí Minh: Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tags :

THÔNG TIN

http://DaotaoNghiepvuXaydung.escvn.org là 1 website của Viện Đào tạo và Dạy nghề ESC - Nơi chia sẻ các kiến thức bổ ích về học nghiệp vụ xây dựng, những thông tin về các khóa học, các chương trình bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ xây dựng mới nhất. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline: 0915.500.911

VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & DẠY NGHỀ ESC VIỆT NAM là một doanh nghiệp chuyên hoạt động trong các lĩnh vực: Tư vấn, đào tạo, nâng cao năng lực và bồi dưỡng nghiệp vụ cho các nhà quản lý; Dịch vụ cung ứng nguồn nhân lực cao cấp
Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng tại ESC VN đã được Bộ Xây dựng phê chuẩn và cấp phép. Liên hệ hotline: 0915.500.911 để được tư vấn miễn phí 24/7

Các giảng viên tại ESC là các nhà quản trị, lãnh đạo cao cấp đến từ các Bộ chuyên ngành, doanh nghiệp, các giáo sư tại các trường Đại học hàng đầu của Việt Nam, sẽ mang đến cho bạn những khóa đào tạo nghiệp vụ xây dựng chất lượng tốt nhất

VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & DẠY NGHỀ ESC
ĐC: 12 Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội ĐT: (04) 36419720 - Hotline: 0915.500.911
TRUNG TÂM MIỀN BẮC:
Đ/C: 220 Thịnh Quang - Đống Đa - Hà Nội
Hotline: 0915.500.911
TRUNG TÂM MIỀN TRUNG:
Đ/C: 41 Lê Duẩn - Hải Châu - Đà Nẵng
Hotline: 0915.646.291
TRUNG TÂM MIỀN NAM
Đ/C:10 Đường 3/2 - P12 - Q10 - Hồ Chí Minh
Hotline: 0914.810.886

Chuyên mục nổi bật