Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

Cấp chứng chỉ an toàn lao động, vệ sinh lao động theo thông tư 27/2013/TT-BLĐ - Hưng Yên , Phú Yên, Tây Ninh

| No comment

KHÓA HỌC HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP. CẤP Chứng chỉ an toàn lao động TRÊN TOÀN QUỐC

Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều chỉnh của luật an toàn, vệ sinh cần lao về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường cần lao.

Nhằm cung cấp kiến thức và trang bị những kỹ năng về an toàn vệ sinh cần lao giảm thiểu những thiệt hại về tài sản và con người do thiếu hiểu biết về an toàn – vệ sinh lao động. Viện ESC Việt Nam thông tin tổ chức khóa học huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Cấp chứng chỉ – chứng thực an toàn, vệ sinh lao động theo đúng quy định của nghị định 44/2016/NĐ-CP trên toàn quốc.

CHI TIẾT NHÓM ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH lao động
(Đối tượng tại Điều 14 Luật an toàn, vệ sinh lao động được quy định)

NHÓM 1

Đối tượng được huấn luyện của nhóm 1:

Người quản lý cáng đáng công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

a) Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sinh sản, kinh dinh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh dinh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

b) Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh cần lao.

Nội dung học của nhóm 1:

a) Hệ thống chính sách, luật pháp về an toàn, vệ sinh lao động;

b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh cần lao ở cơ sở; phân định nghĩa vụ và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố hiểm nguy, có hại, biện pháp đề phòng, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sinh sản, kinh dinh.

thời kì học & chứng nhận của nhóm 1:

Tổng thời gian huấn luyện ít ra là 16 giờ, bao gồm cả thời kì kiểm tra. ( huấn luyện lần đầu ). Với huấn luyện định kỳ thì bằng 50% thời lượng của lần đầu.

Sau khi hoàn tất khóa huấn luyện được cấp giấy chứng thực huấn luyện. Giấy chứng nhận có giá trị 2 năm.

NHÓM 2

Đối tượng được huấn luyện của nhóm 2:

Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

a) Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở;

b) Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh cần lao tại nơi làm việc.

Nội dung học của nhóm 2:

a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hành quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh cần lao; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; tri thức cơ bản về nhân tố hiểm, có hại, biện pháp đề phòng, cải thiện điều kiện cần lao; xây dựng, đôn đốc việc thực hành kế hoạch an toàn, vệ sinh cần lao hằng năm; phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh cần lao; nghiệp vụ công tác tự thẩm tra; công tác điều tra tai nạn lao động; những yêu cầu của công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường cần lao; quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; hoạt động thông báo, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; sơ cấp cứu tai nạn lao động, gian bệnh nghề nghiệp cho người cần lao; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, vắng công tác an toàn, vệ sinh lao động;

c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành: kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất nảy nhân tố hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, vật tư, chất có đề nghị nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

thời gian học & chứng thực của nhóm 2:

Tổng thời gian huấn luyện chí ít là 48 giờ, bao gồm cả thời kì huấn luyện lý thuyết, thực hiện và rà soát. Với huấn luyện định kỳ thì bằng 50% thời lượng của lần đầu.

Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện được cấp giấy chứng nhận huấn luyện. Giấy chứng nhận có giá trị 2 năm.

NHÓM3

Đối tượng được huấn luyện của nhóm 3:

Người cần lao làm mướn việc có đề nghị nghiêm nhặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có đề nghị nghiêm nhặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ lao động – Thương binh và tầng lớp ban hành.

Nội dung học của nhóm 3:

a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

b) tri thức cơ bản về an toàn, vệ sinh cần lao: Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh cần lao đối với người cần lao; kiến thức cơ bản về nhân tố hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của màng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh cần lao, biển báo, biển hướng dẫn an toàn, vệ sinh cần lao và sử dụng thiết bị an toàn, dụng cụ bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng bệnh nghề nghiệp;

c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành: tri thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro hệ trọng đến công việc có đề nghị nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh cần lao mà người được huấn luyện đang làm; quy trình làm việc an toàn, vệ sinh cần lao; kỹ thuật an toàn, vệ sinh cần lao hệ trọng đến công việc của người cần lao.

thời kì học & chứng thực của nhóm 3:

Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 24 giờ, bao gồm cả thời kì soát.

Sau khi hoàn thành khóa học được cấp thẻ an toàn. Thẻ an toàn có thời hạn 2 năm

NHÓM 4

Đối tượng được huấn luyện của nhóm 4:

Người cần lao không thuộc các nhóm  1, 2, 3 và 5, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng cần lao.

Nội dung học của nhóm 4:

a) tri thức cơ bản về an toàn, vệ sinh cần lao: Quyền và nghĩa vụ của người dùng cần lao, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh cần lao đối với người cần lao; kiến thức căn bản về nguyên tố hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển hướng dẫn an toàn, vệ sinh cần lao và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn cần lao, gian bệnh nghề nghiệp.

b) Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

thời kì học & chứng nhận của nhóm 4:

Tổng thời gian huấn luyện chí ít là 16 giờ, bao gồm cả thời gian rà soát.

Nhóm 4 không được cấp chứng nhận hay thẻ. Mà sau khi hoàn tất khóa huấn luyện thì được ghi vàoSổ theo dõi người thuộc nhóm 4 được huấn luyện.

a) Người sử dụng lao động ghi kết quả huấn luyện của người được huấn luyện thuộc nhóm 4 vào Sổ theo dõi công tác huấn luyện tại cơ sở sinh sản, kinh doanh.

b) Sổ theo dõi công tác huấn luyện theo Mẫu số 11 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định44/2016/NĐ-CP

NHÓM 5

Đối tượng được huấn luyện của nhóm 5:

Người làm mướn tác y tế.

Nội dung học của nhóm 5:

a) Hệ thống chính sách, luật pháp về an toàn, vệ sinh lao động;

b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hành quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định nghĩa vụ và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh cần lao; tri thức căn bản về yếu tố hiểm nguy, có hại, biện pháp đề phòng, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh dinh;

c) Huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động: nguyên tố có hại tại nơi làm việc; tổ chức quan trắc môi trường cần lao để đánh giá nguyên tố có hại; lập hồ sơ vệ sinh lao động tại nơi làm việc; các bệnh nghề nghiệp thường gặp và biện pháp gian; cách tổ chức khám bệnh nghề nghiệp, khám bố trí việc làm, chuẩn bị hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp; tổ chức và kỹ năng sơ cứu, cấp cứu; gian dịch bệnh tại nơi làm việc; an toàn thực phẩm; quy trình lấy và lưu mẫu thực phẩm; tổ chức thực hiện bồi dưỡng hiện vật và dinh dưỡng cho người cần lao; nâng cao sức khỏe nơi làm việc, gian bệnh không lây tại nơi làm việc; kiến thức, kỹ năng, phương pháp xây dựng kế hoạch, phương án, trang bị phương tiện và điều kiện cấp thiết để thực hành công tác vệ sinh cần lao; phương pháp truyền thông giáo dục về vệ sinh cần lao, buồng bệnh nghề nghiệp; lập và quản lý thông báo về vệ sinh cần lao, bệnh nghề tại nơi làm việc; lập và quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp. Công tác phối hợp với người làm thuê tác an toàn, vệ sinh cần lao hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh cần lao để thực hiện nhiệm vụ liên quan theo quy định tại Điều 72 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

thời gian học & chứng nhận của nhóm 5:

Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 56 giờ, bao gồm cả thời gian rà. Trong đó, thời kì huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng thực chuyên môn y tế cần lao chí ít là 40 giờ, nội dung huấn luyện cấp giấy chứng thực an toàn, vệ sinh cần lao ít nhất là 16 giờ.

Cấp Chứng chỉ chứng thực chuyên môn về y tế cần lao (có thời hạn 05 năm)

a) Tổ chức huấn luyện; doanh nghiệp tự huấn luyện; cơ sở y tế bao gồm cơ sở giáo dục chuyên nghiệp dạy nghề y tế, các cơ sở giáo dục khác có đào tạo mã ngành thuộc khối ngành khoa học sức khỏe, viện nghiên cứu thuộc hệ y tế ngừa ở cấp trung ương có chức năng đào tạo, trọng tâm đào tạo nhân công y tế cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động cho người được huấn luyện nội dung chuyên môn về y tế lao động sau khi thẩm tra đạt đề nghị;

b) Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế cần lao theo Mẫu số 07 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

NHÓM 6

Đối tượng được huấn luyện của nhóm 6:

An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh cần lao.

Điều 74. An toàn, vệ sinh viên

 

  • Mỗi tổ sản xuất trong các cơ sở sinh sản, kinh dinh phải có chí ít một an toàn, vệ sinh viên kiêm nhiệm trong giờ làm việc. Người dùng cần lao ra quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của màng lưới an toàn, vệ sinh viên sau khi thống nhất ý kiến với Ban chấp hành công đoàn cơ sở nếu cơ sở sinh sản, kinh doanh đã thành lập Ban chấp hành công đoàn cơ sở.
  • An toàn, vệ sinh viên là người lao động trực tiếp, thông tỏ chuyên môn và kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; tự nguyện và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn, vệ sinh lao động và được người cần lao trong tổ bầu ra.
    • An toàn, vệ sinh viên hoạt động dưới sự quản lý và hướng dẫn của Ban chấp hành công đoàn cơ sở, trên cơ sở quy chế hoạt động của màng lưới an toàn, vệ sinh viên; kết hợp về chuyên môn, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình thực hành nhiệm vụ với người làm công tác an toàn, vệ sinh cần lao hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh cần lao, người làm thuê tác y tế hoặc bộ phận y tế tại cơ sở.
    • An toàn, vệ sinh viên có trách nhiệm sau đây:

 

 


a) Đôn đốc, nhắc nhỏm, hướng dẫn mọi người trong tổ, đội, phân xưởng chấp hành trang nghiêm quy định về an toàn, vệ sinh cần lao, bảo quản các thiết bị an toàn, công cụ bảo vệ cá nhân; nhắc tổ trưởng, đội trưởng, quản đốc chấp hành quy định về an toàn, vệ sinh lao động;

b) Giám sát việc thực hành tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, nội quy an toàn, vệ sinh lao động, phát hiện những tội lỗi, vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động, những trường hợp mất an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị, vật tư, chất và nơi làm việc;

c) Tham gia xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động; tham dự hướng dẫn biện pháp làm việc an toàn đối với người cần lao mới đến làm việc ở tổ;

d) Kiến nghị với tổ trưởng hoặc cấp trên thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh cần lao và khắc phục kịp thời những trường hợp mất an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị, vật tư, chất và nơi làm việc;

đ) bẩm tổ chức công đoàn hoặc thanh tra cần lao khi phát hiện vi phạm về an toàn, vệ sinh cần lao tại nơi làm việc hoặc trường hợp mất an toàn của máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm nhặt về an toàn, vệ sinh lao động đã kiến nghị với người sử dụng lao động mà không được khắc phục.

 

 

  • An toàn, vệ sinh viên có quyền sau đây:

a) Được cung cấp thông báo đầy đủ về biện pháp mà người sử dụng lao động tiến hành để đảm bảo an toàn, vệ sinh cần lao tại nơi làm việc;

b) Được dành một phần thời kì làm việc để thực hành các nhiệm vụ của an toàn, vệ sinh viên nhưng vẫn được trả lương cho thời gian thực hiện nhiệm vụ và được hưởng phụ cấp trách nhiệ

Mức phụ cấp bổn phận do người sử dụng cần lao và Ban chấp hành công đoàn cơ sở thống nhất thỏa thuận và được ghi trong quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên;

c) yêu cầu người cần lao trong tổ ngừng làm việc để thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh cần lao, nếu thấy có nguy cơ trực tiếp gây sự cố, tai nạn cần lao và chịu bổn phận về quyết định đó;

d) Được học tập, bồi bổ nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp hoạt động.

Nội dung học của nhóm 6:
Người lao động dự mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

thời kì học & chứng nhận của nhóm 6:

Tổng thời kì huấn luyện ít nhất là 4 giờ ngoài nội dung đã được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện được cấp giấy chứng nhận huấn luyện. Giấy chứng nhận có giá trị 2 năm.

HUẤN LUYỆN CHO NGƯỜI cần lao LÀM VIỆC KHÔNG THEO giao kèo lao động

Điều 32 nghị đinh 44/2016/NĐ-CP quy định về: hỗ trợ huấn luyện người lao động làm công việc có đề nghị nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh cần lao

1.Đối tượng được ưu tiên hỗ trợ phí tổn huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là người cần lao thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, người có công với cách mệnh và thân nhân đẵn của người có công với cách mạng làm việc không theo HỢP ĐỒNG cần lao khi làm thuê việc có đề nghị nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh cần lao.

2. Nguyên tắc tương trợ

a) tương trợ hoài huấn luyện 01 lần đối với 01 công việc có yêu cầu nghiêm nhặt về an toàn, vệ sinh lao động;

b) tham dự đầy đủ chương trình huấn luyện và sát hạch đạt yêu cầu, được cấp Thẻ an toàn;

c) hỗ trợ trực tiếp cho người lao động hoặc thông qua Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

3. Mức hỗ trợ theo tổn phí thực tiễn của khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhưng không quá 50% mức lương cơ sở/người/khóa huấn luyện theo quy định của Chính phủ tại thời điểm huấn luyện.

4. Nguồn kinh phí hỗ trợ được bố trí trong dự toán chi thẳng thớm của cơ quan lao động – Thương binh và từng lớp theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

5. Cơ quan lao động – Thương binh và từng lớp các cấp lập dự toán kinh phí tương trợ huấn luyện hằng năm, gửi cơ áo quan chính cùng cấp để trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí hỗ trợ huấn luyện cho đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này trong dự toán ngân sách nhà nước. Việc lập dự toán, phân bổ, giao dự toán, quyết toán kinh phí tương trợ huấn luyện thực hiện theo quy định của luật pháp về ngân sách quốc gia.

6. Cơ quan cần lao – Thương binh và từng lớp tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người cần lao trên cơ sở kinh phí được duyệt.

Liện hệ: Quản Lý Đào Tạo & Dạy Nghề ESC Việt Nam 
Tòa nhà HH1C – Phòng 1226 – Bán Đảo Linh Đàm – TP.Hà Nội 
Điện thoại : +84(4) 36419720 / 32001070 – Fax: +84(4) 36419719 / 32001071 
Hotline: ( A Hiếu trưởng phòng đào tạo 0915.500.911 - 0963.500.911
Email:  info@daotaonghiepvu.edu.vn- daotaoesc@gmail.com

 

Tags :

THÔNG TIN

http://DaotaoNghiepvuXaydung.escvn.org là 1 website của Viện Đào tạo và Dạy nghề ESC - Nơi chia sẻ các kiến thức bổ ích về học nghiệp vụ xây dựng, những thông tin về các khóa học, các chương trình bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ xây dựng mới nhất. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline: 0915.500.911

VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & DẠY NGHỀ ESC VIỆT NAM là một doanh nghiệp chuyên hoạt động trong các lĩnh vực: Tư vấn, đào tạo, nâng cao năng lực và bồi dưỡng nghiệp vụ cho các nhà quản lý; Dịch vụ cung ứng nguồn nhân lực cao cấp
Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng tại ESC VN đã được Bộ Xây dựng phê chuẩn và cấp phép. Liên hệ hotline: 0915.500.911 để được tư vấn miễn phí 24/7

Các giảng viên tại ESC là các nhà quản trị, lãnh đạo cao cấp đến từ các Bộ chuyên ngành, doanh nghiệp, các giáo sư tại các trường Đại học hàng đầu của Việt Nam, sẽ mang đến cho bạn những khóa đào tạo nghiệp vụ xây dựng chất lượng tốt nhất

VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & DẠY NGHỀ ESC
ĐC: 12 Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội ĐT: (04) 36419720 - Hotline: 0915.500.911
TRUNG TÂM MIỀN BẮC:
Đ/C: 220 Thịnh Quang - Đống Đa - Hà Nội
Hotline: 0915.500.911
TRUNG TÂM MIỀN TRUNG:
Đ/C: 41 Lê Duẩn - Hải Châu - Đà Nẵng
Hotline: 0915.646.291
TRUNG TÂM MIỀN NAM
Đ/C:10 Đường 3/2 - P12 - Q10 - Hồ Chí Minh
Hotline: 0914.810.886

Chuyên mục nổi bật