Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017

Chứng chỉ an toàn lao động - Lớp học an toàn lao động

| No comment

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Ngày 15 tháng 5 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
Theo đó, nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh cần lao được Nghị định quy định cụ thể như sau:
Nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh cần lao đối với nhóm người quản lý đảm nhiệm công tác an toàn, vệ sinh cần lao, bao gồm:
- Hệ thống chính sách, luật pháp về an toàn, vệ sinh cần lao;
- Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh cần lao: tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định nghĩa vụ và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về nguyên tố nguy hiểm, có hại, biện pháp dự phòng, cải thiện điều kiện cần lao; văn hóa an toàn trong sinh sản, kinh doanh;
- Tổng thời kì huấn luyện ít ra là 16 giờ, bao gồm cả thời kì soát.
Nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh cần lao đối với nhóm người lao động tác an toàn, vệ sinh lao động, bao gồm:
- Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
- Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh cần lao: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hành quy định về an toàn, vệ sinh cần lao ở cơ sở; xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; phân định nghĩa vụ và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh dinh; kiến thức căn bản về nguyên tố hiểm, có hại, biện pháp đề phòng, cải thiện điều kiện lao động; xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh cần lao hàng năm; phân tách, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch tiếp ứng khẩn; xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động; nghiệp vụ công tác tự soát; công tác điều tra tai nạn lao động; những đề nghị của công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động; quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có đề nghị nghiêm nhặt về an toàn, vệ sinh cần lao; sơ cấp cứu tai nạn cần lao, phòng bệnh nghề cho người cần lao; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, mỏng công tác an toàn vệ sinh lao động;
- Nội dung huấn luyện chuyên ngành: tri thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh yếu tố hiểm nguy, có hại; quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh cần lao.
- Tổng thời kì huấn luyện ít ra là 48 giờ, bao gồm cả thời kì huấn luyện lý thuyết, thực hiện và rà soát.
Nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đối với người cần lao làm mướn việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm mướn việc thuộc Danh mục công việc có đề nghị nghiêm nhặt về an toàn, vệ sinh lao động, bao gồm:
- Hệ thống chính sách, luật pháp về an toàn, vệ sinh cần lao;
- kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức căn bản về yếu tố hiểm nguy, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của màng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh cần lao, biển báo, biển hướng dẫn an toàn, vệ sinh lao động và dùng thiết bị an toàn, dụng cụ bảo vệ cá nhân chủ nghĩa; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn cần lao, buồng bệnh nghề;
- Nội dung huấn luyện chuyên ngành: tri thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố hiểm, có hại và phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro hệ trọng đến công việc có yêu cầu nghiêm nhặt về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang làm; quy trình làm việc an toàn, vệ sinh cần lao; kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến công việc của người cần lao.
- Tổng thời kì huấn luyện ít nhất là 24 giờ, bao gồm cả thời gian rà soát.
Nội dung huấn luyện đối với người cần lao không thuộc các nhóm kể trên, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người dùng lao động, bao gồm:

- tri thức căn bản về an toàn, vệ sinh cần lao: Quyền và bổn phận của người dùng cần lao, người cần lao; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người cần lao; kiến thức cơ bản về yếu tố hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của màng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh cần lao, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và dùng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng bệnh nghề nghiệp.
- Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Quy trình làm việc và đề nghị cụ thể về an toàn, vệ sinh cần lao tại nơi làm việc.
- thời kì huấn luyện ít ra là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

Nội dung huấn luyện cho nhóm làm mướn tác y tế, bao gồm các nội dung:
- Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh cần lao ở cơ sở; phân định bổn phận và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh cần lao; tri thức căn bản về nhân tố hiểm nguy, có hại, biện pháp đề phòng, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;
- Huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng thực chuyên môn về y tế cần lao: nhân tố có hại tại nơi làm việc; tổ chức quan trắc môi trường cần lao để đánh giá nguyên tố có hại; lập hồ sơ vệ sinh cần lao tại nơi làm việc; các bệnh nghề nghiệp thường gặp và biện pháp buồng; cách tổ chức khám bệnh nghề nghiệp, khám bố trí việc làm, chuẩn bị hồ sơ thẩm định bệnh nghề; tổ chức và kỹ năng sơ cứu, cấp cứu; phòng dịch bệnh tại nơi làm việc; an toàn thực phẩm; quy trình lấy và lưu mẫu thực phẩm; tổ chức thực hành bồi bổ hiện vật và dinh dưỡng cho người lao động; nâng cao sức khỏe nơi làm việc, buồng bệnh không lây tại nơi làm việc; kiến thức, kỹ năng, phương pháp xây dựng kế hoạch, phương án, trang bị dụng cụ và điều kiện cấp thiết để thực hiện công tác vệ sinh cần lao; phương pháp truyền thông giáo dục về vệ sinh lao động, phòng bệnh nghề nghiệp; lập và quản lý thông tin về vệ sinh cần lao, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc; lập và quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp. Công tác kết hợp với người làm mướn tác an toàn, vệ sinh cần lao hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh cần lao để thực hiện nhiệm vụ liên tưởng theo quy định tại Điều 72 Luật an toàn, vệ sinh cần lao.
- Tổng thời gian huấn luyện chí ít là 56 giờ, bao gồm cả thời gian soát. Trong đó, thời kì huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng thực chuyên môn y tế lao động ít ra là 40 giờ, nội dung huấn luyện cấp giấy chứng nhận an toàn, vệ sinh cần lao ít ra là 16 giờ.
Ngoài ra, người dự
Lớp học an toàn lao động tại TP.Hồ Chí Minh, ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên. Tổng thời kì huấn luyện ít ra là 4 giờ ngoài nội dung đã được huấn luyện về an toàn, vệ sinh cần lao.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016


Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam
Tòa nhà HH1C – Phòng 1226 – Bán Đảo Linh Đàm – TP.Hà Nội
Điện thoại : +84(4) 36419720  – Fax: +84(4) 36419719
Hotline: 0915.500.911
Email:daotaoesc@gmail.com

Tags :

THÔNG TIN

http://DaotaoNghiepvuXaydung.escvn.org là 1 website của Viện Đào tạo và Dạy nghề ESC - Nơi chia sẻ các kiến thức bổ ích về học nghiệp vụ xây dựng, những thông tin về các khóa học, các chương trình bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ xây dựng mới nhất. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline: 0915.500.911

VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & DẠY NGHỀ ESC VIỆT NAM là một doanh nghiệp chuyên hoạt động trong các lĩnh vực: Tư vấn, đào tạo, nâng cao năng lực và bồi dưỡng nghiệp vụ cho các nhà quản lý; Dịch vụ cung ứng nguồn nhân lực cao cấp
Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng tại ESC VN đã được Bộ Xây dựng phê chuẩn và cấp phép. Liên hệ hotline: 0915.500.911 để được tư vấn miễn phí 24/7

Các giảng viên tại ESC là các nhà quản trị, lãnh đạo cao cấp đến từ các Bộ chuyên ngành, doanh nghiệp, các giáo sư tại các trường Đại học hàng đầu của Việt Nam, sẽ mang đến cho bạn những khóa đào tạo nghiệp vụ xây dựng chất lượng tốt nhất

VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & DẠY NGHỀ ESC
ĐC: 12 Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội ĐT: (04) 36419720 - Hotline: 0915.500.911
TRUNG TÂM MIỀN BẮC:
Đ/C: 220 Thịnh Quang - Đống Đa - Hà Nội
Hotline: 0915.500.911
TRUNG TÂM MIỀN TRUNG:
Đ/C: 41 Lê Duẩn - Hải Châu - Đà Nẵng
Hotline: 0915.646.291
TRUNG TÂM MIỀN NAM
Đ/C:10 Đường 3/2 - P12 - Q10 - Hồ Chí Minh
Hotline: 0914.810.886

Chuyên mục nổi bật