Thứ Ba, 1 tháng 11, 2016

Chứng chỉ an toàn lao động, vệ sinh lao động theo thông tư 27/2013/TT-BLĐ

| No comment

KHÓA HỌC HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP. CẤP Chứng chỉ an toàn lao động TRÊN TOÀN QUỐC

Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều chỉnh của luật an toàn, vệ sinh cần lao về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh cần lao và quan trắc môi trường cần lao.

Nhằm cung cấp tri thức và trang bị những kỹ năng về an toàn vệ sinh lao động giảm thiểu những thiệt hại về tài sản và con người do thiếu hiểu biết về an toàn – vệ sinh lao động. Viện ESC Việt Nam thông tin tổ chức khóa học huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Cấp chứng chỉ – chứng thực an toàn, vệ sinh lao động theo đúng quy định của nghị định 44/2016/NĐ-CP trên toàn quốc.

CHI TIẾT NHÓM ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH lao động
(Đối tượng tại Điều 14 Luật an toàn, vệ sinh lao động được quy định)

NHÓM 1

Đối tượng được huấn luyện của nhóm 1:

Người quản lý đảm trách công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

a) Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sinh sản, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; đảm đương bộ phận sinh sản, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

b) Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh cần lao.

Nội dung học của nhóm 1:

a) Hệ thống chính sách, luật pháp về an toàn, vệ sinh lao động;

b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh cần lao bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh cần lao ở cơ sở; phân định nghĩa vụ và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh cần lao; kiến thức căn bản về nguyên tố hiểm, có hại, biện pháp dự phòng, cải thiện điều kiện cần lao; văn hóa an toàn trong sinh sản, kinh dinh.

thời gian học & chứng thực của nhóm 1:

Tổng thời kì huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời kì rà. ( huấn luyện lần đầu ). Với huấn luyện định kỳ thì bằng 50% thời lượng của lần đầu.

Sau khi hoàn tất khóa huấn luyện được cấp giấy chứng nhận huấn luyện. Giấy chứng nhận có giá trị 2 năm.

NHÓM 2

Đối tượng được huấn luyện của nhóm 2:

Người làm thuê tác an toàn, vệ sinh cần lao bao gồm:

a) Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh cần lao của cơ sở;

b) Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh cần lao tại nơi làm việc.

Nội dung học của nhóm 2:

a) Hệ thống chính sách, luật pháp về an toàn, vệ sinh lao động;

b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh cần lao: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hành quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh cần lao; phân định nghĩa vụ và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh cần lao; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh dinh; kiến thức cơ bản về nhân tố nguy hiểm, có hại, biện pháp đề phòng, cải thiện điều kiện cần lao; xây dựng, đôn đốc việc thực hành kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm; phân tách, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch tiếp ứng khẩn cấp; xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động; nghiệp vụ công tác tự soát; công tác điều tra tai nạn cần lao; những yêu cầu của công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động; quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm nhặt về an toàn, vệ sinh cần lao; hoạt động thông báo, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; sơ cấp cứu tai nạn lao động, gian bệnh nghề nghiệp cho người cần lao; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, vắng công tác an toàn, vệ sinh cần lao;

c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành: kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất nảy sinh nhân tố hiểm nguy, có hại; quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

thời gian học & chứng nhận của nhóm 2:

Tổng thời gian huấn luyện chí ít là 48 giờ, bao gồm cả thời kì huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra. Với huấn luyện định kỳ thì bằng 50% thời lượng của lần đầu.

Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện được cấp giấy chứng nhận huấn luyện. Giấy chứng thực có giá trị 2 năm.

NHÓM3

Đối tượng được huấn luyện của nhóm 3:

Người cần lao làm thuê việc có yêu cầu nghiêm nhặt về an toàn, vệ sinh cần lao là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có đề nghị nghiêm nhặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ cần lao – Thương binh và tầng lớp ban hành.

Nội dung học của nhóm 3:

a) Hệ thống chính sách, luật pháp về an toàn, vệ sinh lao động;

b) tri thức cơ bản về an toàn, vệ sinh cần lao: Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh cần lao đối với người lao động; kiến thức căn bản về nhân tố hiểm nguy, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của màng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sinh sản, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển hướng dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng thiết bị an toàn, công cụ bảo vệ cá nhân chủ nghĩa; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn cần lao, gian bệnh nghề;

c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành: tri thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất nảy các nhân tố hiểm, có hại và phương pháp phân tách, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang làm; quy trình làm việc an toàn, vệ sinh cần lao; kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến công việc của người cần lao.

thời gian học & chứng thực của nhóm 3:

Tổng thời gian huấn luyện ít ra là 24 giờ, bao gồm cả thời gian rà soát.

Sau khi hoàn tất khóa học được cấp thẻ an toàn. Thẻ an toàn có vận hạn 2 năm

NHÓM 4

Đối tượng được huấn luyện của nhóm 4:

Người cần lao không thuộc các nhóm  1, 2, 3 và 5, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người dùng cần lao.

Nội dung học của nhóm 4:

a) tri thức cơ bản về an toàn, vệ sinh cần lao: Quyền và bổn phận của người dùng cần lao, người cần lao; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người cần lao; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện cần lao; chức năng, nhiệm vụ của màng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sinh sản, kinh dinh; nội quy an toàn, vệ sinh cần lao, biển báo, biển hướng dẫn an toàn, vệ sinh cần lao và dùng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, buồng bệnh nghề.

b) Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

thời gian học & chứng thực của nhóm 4:

Tổng thời kì huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời kì thẩm tra.

Nhóm 4 không được cấp chứng thực hay thẻ. Mà sau khi hoàn thành khóa huấn luyện thì được ghi vàoSổ theo dõi người thuộc nhóm 4 được huấn luyện.

a) Người sử dụng cần lao ghi kết quả huấn luyện của người được huấn luyện thuộc nhóm 4 vào Sổ theo dõi công tác huấn luyện tại cơ sở sinh sản, kinh doanh.

b) Sổ theo dõi công tác huấn luyện theo Mẫu số 11 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định44/2016/NĐ-CP

NHÓM 5

Đối tượng được huấn luyện của nhóm 5:

Người làm công tác y tế.

Nội dung học của nhóm 5:

a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh cần lao bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hành quy định về an toàn, vệ sinh cần lao ở cơ sở; phân định bổn phận và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh cần lao; tri thức căn bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp ngừa, cải thiện điều kiện cần lao; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh dinh;

c) Huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng thực chuyên môn về y tế lao động: yếu tố có hại tại nơi làm việc; tổ chức quan trắc môi trường cần lao để đánh giá nhân tố có hại; lập hồ sơ vệ sinh lao động tại nơi làm việc; các bệnh nghề thường gặp và biện pháp phòng; cách tổ chức khám bệnh nghề nghiệp, khám bố trí việc làm, chuẩn bị hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp; tổ chức và kỹ năng sơ cứu, cấp cứu; phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc; an toàn thực phẩm; quy trình lấy và lưu mẫu thực phẩm; tổ chức thực hiện bồi dưỡng hiện vật và dinh dưỡng cho người cần lao; nâng cao sức khỏe nơi làm việc, buồng bệnh không lây truyền tại nơi làm việc; kiến thức, kỹ năng, phương pháp xây dựng kế hoạch, phương án, trang bị dụng cụ và điều kiện cần thiết để thực hành công tác vệ sinh cần lao; phương pháp truyền thông giáo dục về vệ sinh lao động, phòng bệnh nghề; lập và quản lý thông tin về vệ sinh cần lao, bệnh nghề tại nơi làm việc; lập và quản lý hồ sơ sức khỏe người cần lao, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp. Công tác phối hợp với người làm thuê tác an toàn, vệ sinh cần lao hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh cần lao để thực hành nhiệm vụ can dự theo quy định tại Điều 72 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

thời kì học & chứng nhận của nhóm 5:

Tổng thời kì huấn luyện chí ít là 56 giờ, bao gồm cả thời kì rà. Trong đó, thời kì huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế lao động chí ít là 40 giờ, nội dung huấn luyện cấp giấy chứng thực an toàn, vệ sinh cần lao ít ra là 16 giờ.

Cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động (có hạn 05 năm)

a) Tổ chức huấn luyện; doanh nghiệp tự huấn luyện; cơ sở y tế bao gồm cơ sở giáo dục chuyên nghiệp dạy nghề y tế, các cơ sở giáo dục khác có đào tạo mã ngành thuộc khối ngành khoa học sức khỏe, viện nghiên cứu thuộc hệ y tế ngừa ở cấp trung ương có chức năng đào tạo, trung tâm đào tạo nhân lực y tế cấp Chứng chỉ chứng thực chuyên môn về y tế cần lao cho người được huấn luyện nội dung chuyên môn về y tế lao động sau khi soát đạt đề nghị;

b) Chứng chỉ chứng thực chuyên môn về y tế cần lao theo Mẫu số 07 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

NHÓM 6

Đối tượng được huấn luyện của nhóm 6:

An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh cần lao.

Điều 74. An toàn, vệ sinh viên

 

  • Mỗi tổ sinh sản trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có chí ít một an toàn, vệ sinh viên kiêm nhiệm trong giờ làm việc. Người dùng cần lao ra quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên sau khi thống nhất ý kiến với Ban chấp hành công đoàn cơ sở nếu cơ sở sinh sản, kinh dinh đã thành lập Ban chấp hành công đoàn cơ sở.
  • An toàn, vệ sinh viên là người cần lao trực tiếp, thông chuyên môn và kỹ thuật an toàn, vệ sinh cần lao; tình nguyện và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn, vệ sinh cần lao và được người cần lao trong tổ bầu ra.
    • An toàn, vệ sinh viên hoạt động dưới sự quản lý và chỉ dẫn của Ban chấp hành công đoàn cơ sở, trên cơ sở quy chế hoạt động của màng lưới an toàn, vệ sinh viên; phối hợp về chuyên môn, kỹ thuật an toàn, vệ sinh cần lao trong quá trình thực hành nhiệm vụ với người làm thuê tác an toàn, vệ sinh cần lao hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động, người làm thuê tác y tế hoặc bộ phận y tế tại cơ sở.
    • An toàn, vệ sinh viên có trách nhiệm sau đây:a) Đôn đốc, nhắc nhỏm, chỉ dẫn mọi người trong tổ, đội, phân xưởng chấp hành nghiêm chỉnh quy định về an toàn, vệ sinh cần lao, bảo quản các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nhấc tổ trưởng, đội trưởng, quản đốc chấp hành quy định về an toàn, vệ sinh cần lao;

b) Giám sát việc thực hành tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, nội quy an toàn, vệ sinh cần lao, phát hiện những thiếu sót, vi phạm về an toàn, vệ sinh cần lao, những trường hợp mất an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị, vật tư, chất và nơi làm việc;

c) tham dự xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động; dự chỉ dẫn biện pháp làm việc an toàn đối với người lao động mới đến làm việc ở tổ;

d) Kiến nghị với tổ trưởng hoặc cấp trên thực hành đầy đủ các chế độ bảo hộ cần lao, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và khắc phục kịp thời những trường hợp mất an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị, vật tư, chất và nơi làm việc;

đ) báo cáo tổ chức công đoàn hoặc thanh tra cần lao khi phát hiện vi phạm về an toàn, vệ sinh cần lao tại nơi làm việc hoặc trường hợp mất an toàn của máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm nhặt về an toàn, vệ sinh cần lao đã kiến nghị với người dùng cần lao mà không được khắc phục.

  • An toàn, vệ sinh viên có quyền sau đây:

a) Được cung cấp thông báo đầy đủ về biện pháp mà người dùng lao động tiến hành để bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc;

b) Được dành một phần thời kì làm việc để thực hiện các nhiệm vụ của an toàn, vệ sinh viên nhưng vẫn được trả lương cho thời kì thực hành nhiệm vụ và được hưởng phụ cấp trách nhiệ

Mức phụ cấp bổn phận do người dùng cần lao và Ban chấp hành công đoàn cơ sở hợp nhất thỏa thuận và được ghi trong quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên;

c) yêu cầu người cần lao trong tổ ngừng làm việc để thực hành các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh cần lao, nếu thấy có nguy cơ trực tiếp gây gổ cố, tai nạn cần lao và chịu bổn phận về quyết định đó;

d) Được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp hoạt động.

Nội dung học của nhóm 6:
Người cần lao dự màng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh cần lao theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

thời gian học & chứng nhận của nhóm 6:

Tổng thời kì huấn luyện ít nhất là 4 giờ ngoài nội dung đã được huấn luyện về an toàn, vệ sinh cần lao.

Sau khi hoàn tất khóa huấn luyện được cấp giấy chứng thực huấn luyện. Giấy chứng nhận có giá trị 2 năm.

HUẤN LUYỆN CHO NGƯỜI cần lao LÀM VIỆC KHÔNG THEO HỢP ĐỒNG cần lao

Điều 32 nghị đinh 44/2016/NĐ-CP quy định về: hỗ trợ huấn luyện người cần lao làm công việc có đề nghị nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

1.Đối tượng được ưu tiên tương trợ hoài huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là người cần lao thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng và thân nhân chính yếu của người có công với cách mạng làm việc không theo giao kèo cần lao khi làm mướn việc có đề nghị nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh cần lao.

2. Nguyên tắc tương trợ

a) tương trợ uổng huấn luyện 01 lần đối với 01 công việc có đề nghị nghiêm nhặt về an toàn, vệ sinh cần lao;

b) Tham gia đầy đủ chương trình huấn luyện và sát hạch đạt yêu cầu, được cấp Thẻ an toàn;

c) hỗ trợ trực tiếp cho người cần lao hoặc thông qua Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

3. Mức hỗ trợ theo hoài thực tế của khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh cần lao nhưng không quá 50% mức lương cơ sở/người/khóa huấn luyện theo quy định của Chính phủ tại thời điểm huấn luyện.

4. Nguồn kinh phí hỗ trợ được bố trí trong dự toán chi liền tù tù của cơ quan lao động – Thương binh và Xã hội theo phân cấp ngân sách quốc gia hiện hành.

5. Cơ quan cần lao – Thương binh và tầng lớp các cấp lập dự toán kinh phí tương trợ huấn luyện hằng năm, gửi cơ săng chính cùng cấp để trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí hỗ trợ huấn luyện cho đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này trong dự toán ngân sách nhà nước. Việc lập dự toán, phân bổ, giao dự toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ huấn luyện thực hành theo quy định của pháp luật về ngân sách quốc gia.

6. Cơ quan cần lao – Thương binh và từng lớp tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người cần lao trên cơ sở kinh phí được duyệt.

Liện hệ: Quản Lý Đào Tạo & Dạy Nghề ESC Việt Nam 
Tòa nhà HH1C – Phòng 1226 – Bán Đảo Linh Đàm – TP.Hà Nội 
Điện thoại : +84(4) 36419720 / 32001070 – Fax: +84(4) 36419719 / 32001071 
Hotline: ( A Hiếu trưởng phòng đào tạo 0915.500.911 - 0963.500.911
Email:  info@daotaonghiepvu.edu.vn- daotaoesc@gmail.com

 

Tags :

THÔNG TIN

http://DaotaoNghiepvuXaydung.escvn.org là 1 website của Viện Đào tạo và Dạy nghề ESC - Nơi chia sẻ các kiến thức bổ ích về học nghiệp vụ xây dựng, những thông tin về các khóa học, các chương trình bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ xây dựng mới nhất. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline: 0915.500.911

VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & DẠY NGHỀ ESC VIỆT NAM là một doanh nghiệp chuyên hoạt động trong các lĩnh vực: Tư vấn, đào tạo, nâng cao năng lực và bồi dưỡng nghiệp vụ cho các nhà quản lý; Dịch vụ cung ứng nguồn nhân lực cao cấp
Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng tại ESC VN đã được Bộ Xây dựng phê chuẩn và cấp phép. Liên hệ hotline: 0915.500.911 để được tư vấn miễn phí 24/7

Các giảng viên tại ESC là các nhà quản trị, lãnh đạo cao cấp đến từ các Bộ chuyên ngành, doanh nghiệp, các giáo sư tại các trường Đại học hàng đầu của Việt Nam, sẽ mang đến cho bạn những khóa đào tạo nghiệp vụ xây dựng chất lượng tốt nhất

VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & DẠY NGHỀ ESC
ĐC: 12 Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội ĐT: (04) 36419720 - Hotline: 0915.500.911
TRUNG TÂM MIỀN BẮC:
Đ/C: 220 Thịnh Quang - Đống Đa - Hà Nội
Hotline: 0915.500.911
TRUNG TÂM MIỀN TRUNG:
Đ/C: 41 Lê Duẩn - Hải Châu - Đà Nẵng
Hotline: 0915.646.291
TRUNG TÂM MIỀN NAM
Đ/C:10 Đường 3/2 - P12 - Q10 - Hồ Chí Minh
Hotline: 0914.810.886

Chuyên mục nổi bật