Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

Đấu thầu

| No comment

Căn cứ thông tư 03/2016/TT-BKH ngày 5/5/2016 của Bộ kế hoạch và đầu tư quy định về Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu trên toàn quốc.

Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam thông báo khai giảng khóa học Chứng chỉ đấu thầu - Đào tạo đấu thầu đối với lựa chọn nhà thầu tại Quảng Ninh - Hà Nội và các thành phố trên toàn quốc

ESC Việt Nam xin gửi lời chào trân trọng và hợp tác tới Quý Cơ quan

 - cứ Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và chọn lọc nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng (bổ sung Nghị định 58/2008/NĐ-CP

- cứ Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 05 năm 2010 của Bộ kế hoạch&Đầu tư.

- cứ theo TT 17/2010/TT-BKH ngày 22/7/2010 quy định chi tiết thử nghiệm đấu thầu qua mạng có hiệu lực từ ngày 15/9/2010 là khung pháp lý trước tiên về đấu thầu qua mạng. Trong đó quy định rõ đối tượng vận dụng đấu thầu qua mạng là các gói thầu dịch vụ tham mưu, mua sắm hàng hóa, xây lắp phê duyệt hình thức đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Căn cứ Văn bản số 128/BKHĐT-QLĐT ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Bộ kế hoạch và đầu tư về việc đôn đốc thực hành thí điểm Đấu thầu qua mạng trong năm 2013;

* MỤC ĐÍCH LỚP HỌC ĐẤU THẦU:

- Nhằm giúp học viên hiểu và vận hành được hệ thống đấu thầu điện tử, ứng dụng trong công tác đấu thầu tại đơn vị mình, Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam kết liên với Cục Quản lý đấu thầu – Bộ KH & ĐT tổ chức khóa học “bồi bổ nghiệp vụ đấu thầu” với các nội dung như sau:

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2016/TT-BKHĐT

ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 
A. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU cơ bản ĐỐI VỚI lựa chọn NHÀ THẦU
Chương trình khung đào tạo đấu thầu cơ bản đối với tuyển lựa nhà thầu bao gồm các chuyên đề căn bản như sau:

1. Chuyên đề 1: Tổng quan về chọn lựa nhà thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- đích của lựa chọn nhà thầu;

- Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu trên thế giới và tại một số nước;

- Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu tại Việt Nam;

- Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án;

- Các khái niệm dùng trong chọn lọc nhà thầu;

- Các đối tượng vận dụng;

- Nguyên tắc xử lý cảnh huống trong đấu thầu.

2. Chuyên đề 2: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Nguyên tắc, cứ đồ mưu hoạch tuyển lựa nhà thầu;

- Trình, giám định và thông qua kế hoạch chọn lựa nhà thầu;

- Nội dung kế hoạch chọn lọc nhà thầu.

3. Chuyên đề 3: Quy trình chọn lọc nhà thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau:

- Quy trình tuyển lựa danh sách ngắn;

- Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế vận dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ gói thầu hàng hoá, xây lắp, phi tư vấn, hỗn hợp;

- Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế ứng dụng phương thức một tuổi hai túi hồ sơ;

- Quy trình chào hàng cạnh tranh;

- Quy trình chỉ định thầu;

- Quy trình mua sắm trực tiếp;

- Quy trình tự thực hiện;

- Quy trình chọn lọc nhà thầu cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn;

- Quy trình chọn lựa cộng đồng dự thực hành gói thầu.

4. Chuyên đề 4: chọn lựa nhà thầu qua mạng

Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau:

- Khái niệm về đấu thầu qua mạng;

- Mục đích, ích lợi của việc triển khai đấu thầu qua mạng;

- Kinh nghiệm quốc tế và quá trình triển khai đấu thầu qua mạng tại Việt Nam;

- Giới thiệu về hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các chức năng và các yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu nhà nước;

- Đăng ký dự hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các chi phí trong đấu thầu qua mạng;

- Quy trình tổng quát thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng;

- nghĩa vụ của các bên, của cơ quan quản lý, vận hành hệ thống mạng đấu thầu nhà nước;

- Kế hoạch tổng thể và lộ trình vận dụng đấu thầu qua mạng tại Việt Nam.

5. Chuyên đề 5: giao kèo

Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau:

- Nguyên tắc chung của hợp đồng;

- Hồ sơ giao kèo;

- Điều kiện ký kết hợp đồng;

- Nguyên tắc và điều kiện điều chỉnh hiệp đồng;

- đảm bảo thực hành hiệp đồng; tạm ứng, thanh toán; bảo hành; nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;

- Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng.

6. Chuyên đề 6: đảm bảo liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm luật pháp về đấu thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Quản lý quốc gia về hoạt động chọn lựa nhà thầu;

- Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;

- Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

- Thanh tra, rà và giám sát các hoạt động đấu thầu.
 
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU cơ bản ĐỐI VỚI lựa chọn NHÀ ĐẦU TƯ
Chương trình khung đào tạo đấu thầu căn bản đối với chọn lọc nhà đầu tư bao gồm các chuyên đề cơ bản như sau:

Chuyên đề 1: Tổng quan về tuyển lựa nhà đầu tư

Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau:

- Mục tiêu của chọn lọc nhà đầu tư;

- Quá trình hình thành và phát triển công tác chọn lựa nhà đầu tư tại Việt Nam;

- Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án;

- Các khái niệm dùng trong chọn lọc nhà đầu tư;

- Các đối tượng áp dụng;

- Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu.

Chuyên đề 2: Quy định chung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đầu tư dự án có sử dụng đất

Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau:

- Các luật pháp có liên hệ đến dự án đầu tư;

- Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP);

- Dự án đầu tư có sử dụng đất.

Chuyên đề 3: Sơ tuyển và kế hoạch chọn lựa nhà đầu tư    

Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau:

- Sơ tuyển;

- Kế hoạch tuyển lựa nhà đầu tư.

Chuyên đề 4: Quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hành dự án PPP

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Quy trình đấu thầu rộng rãi;

- Quy trình đấu thầu rộng rãi dự án PPP nhóm C;

- Quy trình chỉ định thầu.

Chuyên đề 5: Quy trình chọn lọc nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Quy trình đấu thầu rộng rãi;

- Quy trình chỉ định thầu.

Chuyên đề 6: hiệp đồng

Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau:

- Nguyên tắc chung của hiệp đồng;

- Hồ sơ giao kèo;

- Điều kiện ký kết giao kèo;

- đảm bảo thực hiện giao kèo; tạm ứng, tính sổ; bảo hành; nghiệm thu, thanh lý hiệp đồng;

- Quản lý, giám sát thực hành giao kèo dự án.

Chuyên đề 7: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm luật pháp về đấu thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Quản lý quốc gia về hoạt động chọn lựa nhà đầu tư;

- Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;

- Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

- Thanh tra, rà soát và giám sát các hoạt động đấu thầu.

- Những học viên ở xa và không có điều kiện dự lớp học Viện có thề linh động về thời kì và gửi bài giảng trực tiếp qua email để tiện lợi cho các học viên.

Xem thêm khóa đào tạo Chứng chỉ đấu thầu

Viện Quản Lý Đào Tạo  ESC Việt Nam
 Tòa nhà HH1C - Phòng 1226 - Bán Đảo Linh Đàm - TP.Hà Nội
Điện thoại : +84(4) 36419720 - Fax: +84(4) 36419719
Hotline: ( A Hiếu trưởng phòng đào tạo 0963.500.911 - 0915.500.911)
Email: daotaoesc@gmail.com - info@daotaonghiepvu.edu.vn

 

Tags :

THÔNG TIN

http://DaotaoNghiepvuXaydung.escvn.org là 1 website của Viện Đào tạo và Dạy nghề ESC - Nơi chia sẻ các kiến thức bổ ích về học nghiệp vụ xây dựng, những thông tin về các khóa học, các chương trình bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ xây dựng mới nhất. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline: 0915.500.911

VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & DẠY NGHỀ ESC VIỆT NAM là một doanh nghiệp chuyên hoạt động trong các lĩnh vực: Tư vấn, đào tạo, nâng cao năng lực và bồi dưỡng nghiệp vụ cho các nhà quản lý; Dịch vụ cung ứng nguồn nhân lực cao cấp
Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng tại ESC VN đã được Bộ Xây dựng phê chuẩn và cấp phép. Liên hệ hotline: 0915.500.911 để được tư vấn miễn phí 24/7

Các giảng viên tại ESC là các nhà quản trị, lãnh đạo cao cấp đến từ các Bộ chuyên ngành, doanh nghiệp, các giáo sư tại các trường Đại học hàng đầu của Việt Nam, sẽ mang đến cho bạn những khóa đào tạo nghiệp vụ xây dựng chất lượng tốt nhất

VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & DẠY NGHỀ ESC
ĐC: 12 Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội ĐT: (04) 36419720 - Hotline: 0915.500.911
TRUNG TÂM MIỀN BẮC:
Đ/C: 220 Thịnh Quang - Đống Đa - Hà Nội
Hotline: 0915.500.911
TRUNG TÂM MIỀN TRUNG:
Đ/C: 41 Lê Duẩn - Hải Châu - Đà Nẵng
Hotline: 0915.646.291
TRUNG TÂM MIỀN NAM
Đ/C:10 Đường 3/2 - P12 - Q10 - Hồ Chí Minh
Hotline: 0914.810.886

Chuyên mục nổi bật