Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

Toàn Quốc - Lớp học an toàn lao động, vệ sinh lao động theo thông tư 27/2013/TT-BLĐ

| No comment

KHÓA HỌC HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP. CẤP Chứng chỉ an toàn lao động TRÊN TOÀN QUỐC

Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều chỉnh của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Nhằm cung cấp kiến thức và trang bị những kỹ năng về an toàn vệ sinh cần lao giảm thiểu những thiệt hại về tài sản và con người do thiếu hiểu biết về an toàn – vệ sinh cần lao. Viện ESC Việt Nam thông tin tổ chức khóa học huấn luyện an toàn, vệ sinh cần lao. Cấp chứng chỉ – chứng thực an toàn, vệ sinh cần lao theo đúng quy định của nghị định 44/2016/NĐ-CP trên toàn quốc.

CHI TIẾT NHÓM ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH lao động
(Đối tượng tại Điều 14 Luật an toàn, vệ sinh lao động được quy định)

NHÓM 1

Đối tượng được huấn luyện của nhóm 1:

Người quản lý gánh vác công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

a) Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh dinh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; cáng đáng bộ phận sinh sản, kinh dinh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

b) Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ gánh vác công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Nội dung học của nhóm 1:

a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh cần lao;

b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hành quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh cần lao; tri thức căn bản về nguyên tố hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện cần lao; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh dinh.

thời kì học & chứng nhận của nhóm 1:

Tổng thời gian huấn luyện chí ít là 16 giờ, bao gồm cả thời gian rà soát. ( huấn luyện lần đầu ). Với huấn luyện định kỳ thì bằng 50% thời lượng của lần đầu.

Sau khi hoàn tất khóa huấn luyện được cấp giấy chứng nhận huấn luyện. Giấy chứng nhận có giá trị 2 năm.

NHÓM 2

Đối tượng được huấn luyện của nhóm 2:

Người làm thuê tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

a) Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh cần lao của cơ sở;

b) Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh cần lao tại nơi làm việc.

Nội dung học của nhóm 2:

a) Hệ thống chính sách, luật pháp về an toàn, vệ sinh lao động;

b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh cần lao: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh cần lao ở cơ sở; xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh cần lao; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh dinh; tri thức căn bản về nhân tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh cần lao hằng năm; phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu nguy cấp; xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh cần lao; nghiệp vụ công tác tự rà; công tác điều tra tai nạn lao động; những yêu cầu của công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường cần lao; quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm nhặt về an toàn, vệ sinh cần lao; hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh cần lao; sơ cấp cứu tai nạn lao động, gian bệnh nghề nghiệp cho người cần lao; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh cần lao;

c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành: kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất nảy sinh yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm nhặt về an toàn, vệ sinh cần lao.

thời kì học & chứng nhận của nhóm 2:

Tổng thời kì huấn luyện ít ra là 48 giờ, bao gồm cả thời kì huấn luyện lý thuyết, thực hành và rà soát. Với huấn luyện định kỳ thì bằng 50% thời lượng của lần đầu.

Sau khi hoàn tất khóa huấn luyện được cấp giấy chứng thực huấn luyện. Giấy chứng nhận có giá trị 2 năm.

NHÓM3

Đối tượng được huấn luyện của nhóm 3:

Người cần lao làm công việc có yêu cầu nghiêm nhặt về an toàn, vệ sinh cần lao là người làm mướn việc thuộc Danh mục công việc có đề nghị nghiêm nhặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ lao động – Thương binh và tầng lớp ban hành.

Nội dung học của nhóm 3:

a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

b) kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; tri thức căn bản về yếu tố hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của màng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sinh sản, kinh dinh; nội quy an toàn, vệ sinh cần lao, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh cần lao và sử dụng thiết bị an toàn, dụng cụ bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn cần lao, buồng bệnh nghề;

c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành: tri thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất nảy sinh các nhân tố hiểm nguy, có hại và phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên can đến công việc có đề nghị nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang làm; quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động; kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động hệ trọng đến công việc của người lao động.

thời kì học & chứng thực của nhóm 3:

Tổng thời gian huấn luyện chí ít là 24 giờ, bao gồm cả thời gian soát.

Sau khi hoàn thành khóa học được cấp thẻ an toàn. Thẻ an toàn có hạn 2 năm

NHÓM 4

Đối tượng được huấn luyện của nhóm 4:

Người lao động không thuộc các nhóm  1, 2, 3 và 5, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người dùng lao động.

Nội dung học của nhóm 4:

a) tri thức căn bản về an toàn, vệ sinh cần lao: Quyền và bổn phận của người dùng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh cần lao đối với người cần lao; tri thức căn bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của màng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sinh sản, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển hướng dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, dụng cụ bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn cần lao, buồng bệnh nghề nghiệp.

b) Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Quy trình làm việc và đề nghị cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

thời kì học & chứng nhận của nhóm 4:

Tổng thời gian huấn luyện chí ít là 16 giờ, bao gồm cả thời gian soát.

Nhóm 4 không được cấp chứng thực hay thẻ. Mà sau khi hoàn tất khóa huấn luyện thì được ghi vàoSổ theo dõi người thuộc nhóm 4 được huấn luyện.

a) Người dùng lao động ghi kết quả huấn luyện của người được huấn luyện thuộc nhóm 4 vào Sổ theo dõi công tác huấn luyện tại cơ sở sản xuất, kinh doanh.

b) Sổ theo dõi công tác huấn luyện theo Mẫu số 11 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định44/2016/NĐ-CP

NHÓM 5

Đối tượng được huấn luyện của nhóm 5:

Người làm thuê tác y tế.

Nội dung học của nhóm 5:

a) Hệ thống chính sách, luật pháp về an toàn, vệ sinh lao động;

b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hành quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về nhân tố hiểm nguy, có hại, biện pháp đề phòng, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sinh sản, kinh doanh;

c) Huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế cần lao: yếu tố có hại tại nơi làm việc; tổ chức quan trắc môi trường cần lao để đánh giá yếu tố có hại; lập hồ sơ vệ sinh lao động tại nơi làm việc; các bệnh nghề thường gặp và biện pháp phòng; cách tổ chức khám bệnh nghề, khám bố trí việc làm, chuẩn bị hồ sơ giám định bệnh nghề; tổ chức và kỹ năng sơ cứu, cấp cứu; buồng dịch bệnh tại nơi làm việc; an toàn thực phẩm; quy trình lấy và lưu mẫu thực phẩm; tổ chức thực hiện tẩm bổ hiện vật và dinh dưỡng cho người cần lao; nâng cao sức khỏe nơi làm việc, phòng chống bệnh không lây nhiễm tại nơi làm việc; kiến thức, kỹ năng, phương pháp xây dựng kế hoạch, phương án, trang bị phương tiện và điều kiện cấp thiết để thực hiện công tác vệ sinh cần lao; phương pháp truyền thông giáo dục về vệ sinh lao động, gian bệnh nghề; lập và quản lý thông báo về vệ sinh cần lao, bệnh nghề tại nơi làm việc; lập và quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp. Công tác phối hợp với người làm thuê tác an toàn, vệ sinh cần lao hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh cần lao để thực hiện nhiệm vụ hệ trọng theo quy định tại Điều 72 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

thời kì học & chứng nhận của nhóm 5:

Tổng thời kì huấn luyện ít ra là 56 giờ, bao gồm cả thời kì thẩm tra. Trong đó, thời gian huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế cần lao ít ra là 40 giờ, nội dung huấn luyện cấp giấy chứng thực an toàn, vệ sinh lao động ít ra là 16 giờ.

Cấp Chứng chỉ chứng thực chuyên môn về y tế lao động (có thời hạn 05 năm)

a) Tổ chức huấn luyện; doanh nghiệp tự huấn luyện; cơ sở y tế bao gồm cơ sở giáo dục chuyên nghiệp dạy nghề y tế, các cơ sở giáo dục khác có đào tạo mã ngành thuộc khối ngành khoa học sức khỏe, viện nghiên cứu thuộc hệ y tế dự phòng ở cấp trung ương có chức năng đào tạo, trọng tâm đào tạo nhân lực y tế cấp Chứng chỉ chứng thực chuyên môn về y tế lao động cho người được huấn luyện nội dung chuyên môn về y tế cần lao sau khi kiểm tra đạt yêu cầu;

b) Chứng chỉ chứng thực chuyên môn về y tế cần lao theo Mẫu số 07 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

NHÓM 6

Đối tượng được huấn luyện của nhóm 6:

An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Điều 74. An toàn, vệ sinh viên

 • Mỗi tổ sản xuất trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có chí ít một an toàn, vệ sinh viên kiêm nhiệm trong giờ làm việc. Người dùng lao động ra quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên sau khi thống nhất quan điểm với Ban chấp hành công đoàn cơ sở nếu cơ sở sinh sản, kinh dinh đã thành lập Ban chấp hành công đoàn cơ sở.
 • An toàn, vệ sinh viên là người lao động trực tiếp, am tường chuyên môn và kỹ thuật an toàn, vệ sinh cần lao; tự nguyện và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn, vệ sinh lao động và được người lao động trong tổ bầu ra.
  • An toàn, vệ sinh viên hoạt động dưới sự quản lý và hướng dẫn của Ban chấp hành công đoàn cơ sở, trên cơ sở quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; phối hợp về chuyên môn, kỹ thuật an toàn, vệ sinh cần lao trong quá trình thực hành nhiệm vụ với người làm thuê tác an toàn, vệ sinh cần lao hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động, người làm mướn tác y tế hoặc bộ phận y tế tại cơ sở.
  • An toàn, vệ sinh viên có trách nhiệm sau đây:


a) Đôn đốc, nhấc, hướng dẫn mọi người trong tổ, đội, phân xưởng chấp hành nghiêm chỉnh quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nhắc nhở tổ trưởng, đội trưởng, quản đốc chấp hành quy định về an toàn, vệ sinh lao động;

b) Giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, nội quy an toàn, vệ sinh lao động, phát hiện những thiếu sót, vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động, những trường hợp mất an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị, vật tư, chất và nơi làm việc;

c) tham dự xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động; Tham gia chỉ dẫn biện pháp làm việc an toàn đối với người lao động mới đến làm việc ở tổ;

d) Kiến nghị với tổ trưởng hoặc cấp trên thực hành đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và khắc phục kịp thời những trường hợp mất an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị, vật tư, chất và nơi làm việc;

đ) mỏng tổ chức công đoàn hoặc thanh tra cần lao khi phát hiện vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc hoặc trường hợp mất an toàn của máy, thiết bị, vật tư, chất có đề nghị nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh cần lao đã kiến nghị với người sử dụng cần lao mà không được khắc phục.

 

 

 • An toàn, vệ sinh viên có quyền sau đây:

 

 


a) Được cung cấp thông báo đầy đủ về biện pháp mà người sử dụng lao động tiến hành để bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc;

b) Được dành một phần thời kì làm việc để thực hành các nhiệm vụ của an toàn, vệ sinh viên nhưng vẫn được trả lương cho thời gian thực hành nhiệm vụ và được hưởng phụ cấp trách nhiệ

Mức phụ cấp bổn phận do người dùng lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ sở thống nhất thỏa thuận và được ghi trong quy chế hoạt động của màng lưới an toàn, vệ sinh viên;

c) đề nghị người lao động trong tổ ngừng làm việc để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh cần lao, nếu thấy có nguy cơ trực tiếp gây gổ cố, tai nạn lao động và chịu trách nhiệm về quyết định đó;

d) Được học tập, bổ dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp hoạt động.

Nội dung học của nhóm 6:
Người lao động Tham gia màng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

thời gian học & chứng thực của nhóm 6:

Tổng thời kì huấn luyện chí ít là 4 giờ ngoài nội dung đã được huấn luyện về an toàn, vệ sinh cần lao.

Sau khi hoàn tất khóa huấn luyện được cấp giấy chứng thực huấn luyện. Giấy chứng thực có giá trị 2 năm.

HUẤN LUYỆN CHO NGƯỜI cần lao LÀM VIỆC KHÔNG THEO giao kèo cần lao

Điều 32 nghị đinh 44/2016/NĐ-CP quy định về: hỗ trợ huấn luyện người cần lao làm mướn việc có yêu cầu nghiêm nhặt về an toàn, vệ sinh lao động

1.Đối tượng được ưu tiên hỗ trợ uổng huấn luyện an toàn, vệ sinh cần lao là người cần lao thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng và thân nhân chủ yếu của người có công với cách mạng làm việc không theo HỢP ĐỒNG lao động khi làm thuê việc có đề nghị nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

2. Nguyên tắc hỗ trợ

a) tương trợ uổng huấn luyện 01 lần đối với 01 công việc có đề nghị nghiêm nhặt về an toàn, vệ sinh lao động;

b) Tham gia đầy đủ chương trình huấn luyện và sát hạch đạt đề nghị, được cấp Thẻ an toàn;

c) hỗ trợ trực tiếp cho người cần lao hoặc duyệt y Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

3. Mức hỗ trợ theo phí tổn thực tại của khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh cần lao nhưng không quá 50% mức lương cơ sở/người/khóa huấn luyện theo quy định của Chính phủ tại thời điểm huấn luyện.

4. Nguồn kinh phí hỗ trợ được bố trí trong dự toán chi thẳng tắp của cơ quan cần lao – Thương binh và tầng lớp theo phân cấp ngân sách quốc gia hiện hành.

5. Cơ quan lao động – Thương binh và từng lớp các cấp lập dự toán kinh phí tương trợ huấn luyện hằng năm, gửi cơ áo quan chính cùng cấp để trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí tương trợ huấn luyện cho đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này trong dự toán ngân sách nhà nước. Việc lập dự toán, phân bổ, giao dự toán, quyết toán kinh phí tương trợ huấn luyện thực hiện theo quy định của luật pháp về ngân sách nhà nước.

6. Cơ quan lao động – Thương binh và từng lớp tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh cần lao cho người lao động trên cơ sở kinh phí được duyệt.

 

 

 

 

 • Liện hệ: Quản Lý Đào Tạo & Dạy Nghề ESC Việt Nam 
  Tòa nhà HH1C – Phòng 1226 – Bán Đảo Linh Đàm – TP.Hà Nội 
  Điện thoại : +84(4) 36419720 / 32001070 – Fax: +84(4) 36419719 / 32001071 
  Hotline: ( A Hiếu trưởng phòng đào tạo 0915.500.911 - 0963.500.911
  Email: phongtuyensinh@escvietnam.edu.vn – [email]daotaoesc@gmail.com[/email%5b/email[/email]

 

Tags :

THÔNG TIN

http://DaotaoNghiepvuXaydung.escvn.org là 1 website của Viện Đào tạo và Dạy nghề ESC - Nơi chia sẻ các kiến thức bổ ích về học nghiệp vụ xây dựng, những thông tin về các khóa học, các chương trình bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ xây dựng mới nhất. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline: 0915.500.911

VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & DẠY NGHỀ ESC VIỆT NAM là một doanh nghiệp chuyên hoạt động trong các lĩnh vực: Tư vấn, đào tạo, nâng cao năng lực và bồi dưỡng nghiệp vụ cho các nhà quản lý; Dịch vụ cung ứng nguồn nhân lực cao cấp
Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng tại ESC VN đã được Bộ Xây dựng phê chuẩn và cấp phép. Liên hệ hotline: 0915.500.911 để được tư vấn miễn phí 24/7

Các giảng viên tại ESC là các nhà quản trị, lãnh đạo cao cấp đến từ các Bộ chuyên ngành, doanh nghiệp, các giáo sư tại các trường Đại học hàng đầu của Việt Nam, sẽ mang đến cho bạn những khóa đào tạo nghiệp vụ xây dựng chất lượng tốt nhất

VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & DẠY NGHỀ ESC
ĐC: 12 Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội ĐT: (04) 36419720 - Hotline: 0915.500.911
TRUNG TÂM MIỀN BẮC:
Đ/C: 220 Thịnh Quang - Đống Đa - Hà Nội
Hotline: 0915.500.911
TRUNG TÂM MIỀN TRUNG:
Đ/C: 41 Lê Duẩn - Hải Châu - Đà Nẵng
Hotline: 0915.646.291
TRUNG TÂM MIỀN NAM
Đ/C:10 Đường 3/2 - P12 - Q10 - Hồ Chí Minh
Hotline: 0914.810.886

Chuyên mục nổi bật