Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2016

Khai giảng khóa tập huấn ngày 29/10 tại TP. Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh - lớp học về luật đấu thầu

| No comment

Khai giảng khóa tập huấn ngày 29/10 tại TP. Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Căn cứ thông tư 03/2016/TT-BKH ngày 5/5/2016 của Bộ kế hoạch và đầu tư quy định về Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu trên toàn quốc.

Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam thông báo khai giảng khóa học Lớp học đấu thầu - Lớp học đấu thầu đối với lựa chọn nhà thầu tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh và các thị thành trên toàn quốc

ESC Việt Nam xin gửi lời chào trân trọng và cộng tác tới Quý Cơ quan

 - cứ Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và chọn lựa nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng (bổ sung Nghị định 58/2008/NĐ-CP

- Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 05 năm 2010 của Bộ kế hoạch&Đầu tư.

- Căn cứ theo TT 17/2010/TT-BKH ngày 22/7/2010 quy định chi tiết thể nghiệm đấu thầu qua mạng có hiệu lực từ ngày 15/9/2010 là khung pháp lý đầu tiên về đấu thầu qua mạng. Trong đó quy định rõ đối tượng ứng dụng đấu thầu qua mạng là các gói thầu dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp duyệt y hình thức đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Căn cứ Văn bản số 128/BKHĐT-QLĐT ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Bộ kế hoạch và đầu tư về việc đôn đốc thực hiện thí điểm Đấu thầu qua mạng trong năm 2013;

* MỤC ĐÍCH LỚP HỌC ĐẤU THẦU:

- Nhằm giúp học viên hiểu và vận hành được hệ thống đấu thầu điện tử, ứng dụng trong công tác đấu thầu tại đơn vị mình, Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam liên kết với Cục Quản lý đấu thầu – Bộ KH & ĐT tổ chức khóa học “Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu” với các nội dung như sau:
 

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2016/TT-BKHĐT

ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


A. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU cơ bản ĐỐI VỚI lựa chọn NHÀ THẦU
Chương trình khung đào tạo đấu thầu căn bản đối với chọn lựa nhà thầu bao gồm các chuyên đề căn bản như sau:

1. Chuyên đề 1: Tổng quan về tuyển lựa nhà thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau:

- đích của tuyển lựa nhà thầu;

- Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu trên thế giới và tại một số nước;

- Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu tại Việt Nam;

- Tác động của đấu thầu trong quá trình khai triển dự án;

- Các khái niệm sử dụng trong chọn lựa nhà thầu;

- Các đối tượng ứng dụng;

- Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu.

2. Chuyên đề 2: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Nguyên tắc, cứ đồ mưu hoạch tuyển lựa nhà thầu;

- Trình, giám định và duyệt kế hoạch tuyển lựa nhà thầu;

- Nội dung kế hoạch chọn lựa nhà thầu.

3. Chuyên đề 3: Quy trình lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau:

- Quy trình chọn lọc danh sách ngắn;

- Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ gói thầu hàng hoá, xây lắp, phi tư vấn, hẩu lốn;

- Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;

- Quy trình chào hàng cạnh tranh;

- Quy trình chỉ định thầu;

- Quy trình mua sắm trực tiếp;

- Quy trình tự thực hiện;

- Quy trình tuyển lựa nhà thầu cá nhân chủ nghĩa cung cấp dịch vụ tư vấn;

- Quy trình lựa chọn cộng đồng tham gia thực hiện gói thầu.

4. Chuyên đề 4: chọn lọc nhà thầu qua mạng

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Khái niệm về đấu thầu qua mạng;

- Mục đích, lợi. của việc triển khai đấu thầu qua mạng;

- Kinh nghiệm quốc tế và quá trình triển khai đấu thầu qua mạng tại Việt Nam;

- Giới thiệu về hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các chức năng và các đề nghị đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các tổn phí trong đấu thầu qua mạng;

- Quy trình tổng quát thực hiện tuyển lựa nhà thầu qua mạng;

- nghĩa vụ của các bên, của cơ quan quản lý, vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Kế hoạch tổng thể và lịch trình ứng dụng đấu thầu qua mạng tại Việt Nam.

5. Chuyên đề 5: giao kèo

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Nguyên tắc chung của hợp đồng;

- Hồ sơ hiệp đồng;

- Điều kiện ký kết giao kèo;

- Nguyên tắc và điều kiện điều chỉnh hiệp đồng;

- đảm bảo thực hành giao kèo; tạm ứng, tính sổ; bảo hành; nghiệm thu, thanh lý hiệp đồng;

- Quản lý, giám sát thực hành hiệp đồng.

6. Chuyên đề 6: đảm bảo liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau:

- Quản lý quốc gia về hoạt động lựa chọn nhà thầu;

- Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;

- Xử lý vi phạm luật pháp về đấu thầu;

- Thanh tra, thẩm tra và giám sát các hoạt động đấu thầu.
 
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU căn bản ĐỐI VỚI lựa chọn NHÀ ĐẦU TƯ
Chương trình khung đào tạo đấu thầu căn bản đối với chọn lọc nhà đầu tư bao gồm các chuyên đề cơ bản như sau:

Chuyên đề 1: Tổng quan về chọn lựa nhà đầu tư

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- đích của tuyển lựa nhà đầu tư;

- Quá trình hình thành và phát triển công tác chọn lọc nhà đầu tư tại Việt Nam;

- Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án;

- Các khái niệm dùng trong lựa chọn nhà đầu tư;

- Các đối tượng áp dụng;

- Nguyên tắc xử lý cảnh huống trong đấu thầu.

Chuyên đề 2: Quy định chung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đầu tư dự án có dùng đất

Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau:

- Các luật pháp có liên can đến dự án đầu tư;

- Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP);

- Dự án đầu tư có dùng đất.

Chuyên đề 3: Sơ tuyển và kế hoạch chọn lựa nhà đầu tư    

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Sơ tuyển;

- Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư.

Chuyên đề 4: Quy trình chọn lọc nhà đầu tư thực hiện dự án PPP

Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau:

- Quy trình đấu thầu rộng rãi;

- Quy trình đấu thầu rộng rãi dự án PPP nhóm C;

- Quy trình chỉ định thầu.

Chuyên đề 5: Quy trình chọn lựa nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau:

- Quy trình đấu thầu rộng rãi;

- Quy trình chỉ định thầu.

Chuyên đề 6: hợp đồng

Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau:

- Nguyên tắc chung của hiệp đồng;

- Hồ sơ hiệp đồng;

- Điều kiện ký kết hiệp đồng;

- đảm bảo thực hiện giao kèo; tạm ứng, thanh toán; bảo hành; nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;

- Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng dự án.

Chuyên đề 7: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Quản lý quốc gia về hoạt động chọn lọc nhà đầu tư;

- Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;

- Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

- Thanh tra, rà và giám sát các hoạt động đấu thầu.

- Những học viên ở xa và không có điều kiện dự lớp học Viện có thề linh động về thời kì và gửi bài giảng trực tiếp qua email để tiện lợi cho các học viên.

Xem thêm khóa đào tạo lop hoc giam sat thi cong

Viện Quản Lý Đào Tạo  ESC Việt Nam
 Tòa nhà HH1C - Phòng 1226 - Bán Đảo Linh Đàm - TP.Hà Nội
Điện thoại : +84(4) 36419720 - Fax: +84(4) 36419719

Hotline: 0963.500.911 - 0915.500.911
Email: daotaoesc@gmail.com

Tag:

Viện ESC Việt Nam tổ chức các lớp học đấu thầu tại tỉnh sau đây:

Phú Yên - Quảng Bìn -Quảng Nam - Quảng Ngãi - Quảng Ninh - Quảng Trị - Sóc Trăng - Sơn La -Tây Ninh - Thái Bình - Thái Nguyên - Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế - Tiền Giang - Hồ Chí Minh - Trà Vinh - Tuyên Quang- Vĩnh Long - Vĩnh Phúc - Yên Bái - An Giang - Bà Rịa - Vũng Tàu - Bạc Liêu - Bắc Kạn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Bến Tre - Bình Dương - Bình Định - Bình Phước - Bình Thuận - Cà Mau - Cao Bằng - Cần Thơ - Đà Nẵng  - Đắc Lắk  - Đắc Nông - Điện Biên - Đồng Nai - Đồng Tháp - Gia Lai - Hà Giang - Hà Nam  - Hà Nội - Hà Tây - Hà Tĩnh  - Hải Dương - Hải Phòng - Hậu Giang - Hoà Bình - Hưng Yên - Khánh Hoà - Kiên Giang - Kon Tum - Lai Châu - Lâm Đồng - Lạng Sơn  - Lào Cai - Long An - Nam Định - Nghệ An- Ninh Bình - Ninh Thuận - Phú Thọ

 

Tags :

THÔNG TIN

http://DaotaoNghiepvuXaydung.escvn.org là 1 website của Viện Đào tạo và Dạy nghề ESC - Nơi chia sẻ các kiến thức bổ ích về học nghiệp vụ xây dựng, những thông tin về các khóa học, các chương trình bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ xây dựng mới nhất. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline: 0915.500.911

VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & DẠY NGHỀ ESC VIỆT NAM là một doanh nghiệp chuyên hoạt động trong các lĩnh vực: Tư vấn, đào tạo, nâng cao năng lực và bồi dưỡng nghiệp vụ cho các nhà quản lý; Dịch vụ cung ứng nguồn nhân lực cao cấp
Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng tại ESC VN đã được Bộ Xây dựng phê chuẩn và cấp phép. Liên hệ hotline: 0915.500.911 để được tư vấn miễn phí 24/7

Các giảng viên tại ESC là các nhà quản trị, lãnh đạo cao cấp đến từ các Bộ chuyên ngành, doanh nghiệp, các giáo sư tại các trường Đại học hàng đầu của Việt Nam, sẽ mang đến cho bạn những khóa đào tạo nghiệp vụ xây dựng chất lượng tốt nhất

VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & DẠY NGHỀ ESC
ĐC: 12 Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội ĐT: (04) 36419720 - Hotline: 0915.500.911
TRUNG TÂM MIỀN BẮC:
Đ/C: 220 Thịnh Quang - Đống Đa - Hà Nội
Hotline: 0915.500.911
TRUNG TÂM MIỀN TRUNG:
Đ/C: 41 Lê Duẩn - Hải Châu - Đà Nẵng
Hotline: 0915.646.291
TRUNG TÂM MIỀN NAM
Đ/C:10 Đường 3/2 - P12 - Q10 - Hồ Chí Minh
Hotline: 0914.810.886

Chuyên mục nổi bật