Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016

Đà Nẵng - lớp học luật đấu thầu

| No comment

Căn cứ thông tư 03/2016/TT-BKH ngày 5/5/2016 của Bộ kế hoạch và đầu tư quy định về Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu trên toàn quốc.

Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam thông báo khai giảng khóa học Đấu thầu - Khóa học đấu thầu theo thông tư 03/2016/TT-BKH&ĐT tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh và các thành thị trên toàn quốc

ESC Việt Nam xin gửi lời chào trân trọng và hiệp tác tới Quý Cơ quan

 - Căn cứ Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và chọn lọc nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng (bổ sung Nghị định 58/2008/NĐ-CP

- Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 05 năm 2010 của Bộ kế hoạch&Đầu tư.

- cứ theo TT 17/2010/TT-BKH ngày 22/7/2010 quy định chi tiết thể nghiệm đấu thầu qua mạng có hiệu lực từ ngày 15/9/2010 là khung pháp lý trước nhất về đấu thầu qua mạng. Trong đó quy định rõ đối tượng áp dụng đấu thầu qua mạng là các gói thầu dịch vụ tham vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp phê chuẩn hình thức đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Căn cứ Văn bản số 128/BKHĐT-QLĐT ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Bộ kế hoạch và đầu tư về việc đôn đốc thực hành thí điểm Đấu thầu qua mạng trong năm 2013;

* MỤC ĐÍCH LỚP HỌC ĐẤU THẦU:

- Nhằm giúp học viên hiểu và vận hành được hệ thống đấu thầu điện tử, ứng dụng trong công tác đấu thầu tại đơn vị mình, Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam kết liên với Cục Quản lý đấu thầu – Bộ KH & ĐT tổ chức khóa học “bổ dưỡng nghiệp vụ đấu thầu” với các nội dung như sau:
 

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2016/TT-BKHĐT

ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


A. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU cơ bản ĐỐI VỚI tuyển lựa NHÀ THẦU
Chương trình khung đào tạo đấu thầu cơ bản đối với chọn lọc nhà thầu bao gồm các chuyên đề căn bản như sau:

1. Chuyên đề 1: Tổng quan về chọn lựa nhà thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau:

- đích của chọn lựa nhà thầu;

- Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu trên thế giới và tại một số nước;

- Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu tại Việt Nam;

- Tác động của đấu thầu trong quá trình khai triển dự án;

- Các khái niệm dùng trong tuyển lựa nhà thầu;

- Các đối tượng ứng dụng;

- Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu.

2. Chuyên đề 2: Kế hoạch chọn lọc nhà thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau:

- Nguyên tắc, Căn cứ lập mưu hoạch chọn lựa nhà thầu;

- Trình, thẩm định và phê chuẩn kế hoạch chọn lựa nhà thầu;

- Nội dung kế hoạch chọn lựa nhà thầu.

3. Chuyên đề 3: Quy trình lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Quy trình chọn lựa danh sách ngắn;

- Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ gói thầu hàng hoá, xây lắp, phi tư vấn, hổ lốn;

- Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế vận dụng phương thức một thời đoạn hai túi hồ sơ;

- Quy trình chào hàng cạnh tranh;

- Quy trình chỉ định thầu;

- Quy trình mua sắm trực tiếp;

- Quy trình tự thực hành;

- Quy trình chọn lọc nhà thầu cá nhân cung cấp dịch vụ tham mưu;

- Quy trình chọn lọc cộng đồng tham gia thực hành gói thầu.

4. Chuyên đề 4: chọn lọc nhà thầu qua mạng

Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau:

- Khái niệm về đấu thầu qua mạng;

- Mục đích, ích của việc triển khai đấu thầu qua mạng;

- Kinh nghiệm quốc tế và quá trình khai triển đấu thầu qua mạng tại Việt Nam;

- Giới thiệu về hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các chức năng và các đề nghị đối với hệ thống mạng đấu thầu nhà nước;

- Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu nhà nước và các phí tổn trong đấu thầu qua mạng;

- Quy trình tổng quát thực hành tuyển lựa nhà thầu qua mạng;

- nghĩa vụ của các bên, của cơ quan quản lý, vận hành hệ thống mạng đấu thầu nhà nước;

- Kế hoạch tổng thể và lịch trình vận dụng đấu thầu qua mạng tại Việt Nam.

5. Chuyên đề 5: giao kèo

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Nguyên tắc chung của giao kèo;

- Hồ sơ hiệp đồng;

- Điều kiện ký kết hiệp đồng;

- Nguyên tắc và điều kiện điều chỉnh hiệp đồng;

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng; tạm ứng, thanh toán; bảo hành; nghiệm thu, thanh lý hiệp đồng;

- Quản lý, giám sát thực hành giao kèo.

6. Chuyên đề 6: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm luật pháp về đấu thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Quản lý nhà nước về hoạt động chọn lựa nhà thầu;

- Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;

- Xử lý vi phạm luật pháp về đấu thầu;

- Thanh tra, rà soát và giám sát các hoạt động đấu thầu.
 
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU căn bản ĐỐI VỚI tuyển lựa NHÀ ĐẦU TƯ
Chương trình khung đào tạo đấu thầu cơ bản đối với chọn lọc nhà đầu tư bao gồm các chuyên đề căn bản như sau:

Chuyên đề 1: Tổng quan về chọn lựa nhà đầu tư

Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau:

- Mục tiêu của lựa chọn nhà đầu tư;

- Quá trình hình thành và phát triển công tác chọn lựa nhà đầu tư tại Việt Nam;

- Tác động của đấu thầu trong quá trình khai triển dự án;

- Các khái niệm sử dụng trong chọn lựa nhà đầu tư;

- Các đối tượng ứng dụng;

- Nguyên tắc xử lý cảnh huống trong đấu thầu.

Chuyên đề 2: Quy định chung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đầu tư dự án có sử dụng đất

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Các pháp luật có can dự đến dự án đầu tư;

- Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP);

- Dự án đầu tư có sử dụng đất.

Chuyên đề 3: Sơ tuyển và kế hoạch chọn lựa nhà đầu tư    

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Sơ tuyển;

- Kế hoạch chọn lọc nhà đầu tư.

Chuyên đề 4: Quy trình tuyển lựa nhà đầu tư thực hành dự án PPP

Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau:

- Quy trình đấu thầu rộng rãi;

- Quy trình đấu thầu rộng rãi dự án PPP nhóm C;

- Quy trình chỉ định thầu.

Chuyên đề 5: Quy trình chọn lọc nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Quy trình đấu thầu rộng rãi;

- Quy trình chỉ định thầu.

Chuyên đề 6: hiệp đồng

Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau:

- Nguyên tắc chung của giao kèo;

- Hồ sơ hợp đồng;

- Điều kiện ký kết hợp đồng;

- Bảo đảm thực hành hiệp đồng; tạm ứng, tính sổ; bảo hành; nghiệm thu, thanh lý giao kèo;

- Quản lý, giám sát thực hành hợp đồng dự án.

Chuyên đề 7: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau:

- Quản lý quốc gia về hoạt động lựa chọn nhà đầu tư;

- Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;

- Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

- Thanh tra, rà soát và giám sát các hoạt động đấu thầu.

- Những học viên ở xa và không có điều kiện dự lớp học Viện có thề linh động về thời kì và gửi bài giảng trực tiếp qua email để tiện lợi cho các học viên.

Xem thêm khóa đào tạo Khóa học sơ cấp nghề

Viện Quản Lý Đào Tạo  ESC Việt Nam
 Tòa nhà HH1C - Phòng 1226 - Bán Đảo Linh Đàm - TP.Hà Nội
Điện thoại : +84(4) 36419720 - Fax: +84(4) 36419719

Hotline: 0963.500.911 - 0915.500.911
Email: daotaoesc@gmail.com

Tag:

Viện ESC Việt Nam tổ chức các lớp học đấu thầu tại tỉnh sau đây:

Phú Yên - Quảng Bìn -Quảng Nam - Quảng Ngãi - Quảng Ninh - Quảng Trị - Sóc Trăng - Sơn La -Tây Ninh - Thái Bình - Thái Nguyên - Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế - Tiền Giang - Hồ Chí Minh - Trà Vinh - Tuyên Quang- Vĩnh Long - Vĩnh Phúc - Yên Bái - An Giang - Bà Rịa - Vũng Tàu - Bạc Liêu - Bắc Kạn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Bến Tre - Bình Dương - Bình Định - Bình Phước - Bình Thuận - Cà Mau - Cao Bằng - Cần Thơ - Đà Nẵng  - Đắc Lắk  - Đắc Nông - Điện Biên - Đồng Nai - Đồng Tháp - Gia Lai - Hà Giang - Hà Nam  - Hà Nội - Hà Tây - Hà Tĩnh  - Hải Dương - Hải Phòng - Hậu Giang - Hoà Bình - Hưng Yên - Khánh Hoà - Kiên Giang - Kon Tum - Lai Châu - Lâm Đồng - Lạng Sơn  - Lào Cai - Long An - Nam Định - Nghệ An- Ninh Bình - Ninh Thuận - Phú Thọ

 

Tags :

THÔNG TIN

http://DaotaoNghiepvuXaydung.escvn.org là 1 website của Viện Đào tạo và Dạy nghề ESC - Nơi chia sẻ các kiến thức bổ ích về học nghiệp vụ xây dựng, những thông tin về các khóa học, các chương trình bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ xây dựng mới nhất. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline: 0915.500.911

VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & DẠY NGHỀ ESC VIỆT NAM là một doanh nghiệp chuyên hoạt động trong các lĩnh vực: Tư vấn, đào tạo, nâng cao năng lực và bồi dưỡng nghiệp vụ cho các nhà quản lý; Dịch vụ cung ứng nguồn nhân lực cao cấp
Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng tại ESC VN đã được Bộ Xây dựng phê chuẩn và cấp phép. Liên hệ hotline: 0915.500.911 để được tư vấn miễn phí 24/7

Các giảng viên tại ESC là các nhà quản trị, lãnh đạo cao cấp đến từ các Bộ chuyên ngành, doanh nghiệp, các giáo sư tại các trường Đại học hàng đầu của Việt Nam, sẽ mang đến cho bạn những khóa đào tạo nghiệp vụ xây dựng chất lượng tốt nhất

VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & DẠY NGHỀ ESC
ĐC: 12 Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội ĐT: (04) 36419720 - Hotline: 0915.500.911
TRUNG TÂM MIỀN BẮC:
Đ/C: 220 Thịnh Quang - Đống Đa - Hà Nội
Hotline: 0915.500.911
TRUNG TÂM MIỀN TRUNG:
Đ/C: 41 Lê Duẩn - Hải Châu - Đà Nẵng
Hotline: 0915.646.291
TRUNG TÂM MIỀN NAM
Đ/C:10 Đường 3/2 - P12 - Q10 - Hồ Chí Minh
Hotline: 0914.810.886

Chuyên mục nổi bật