Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

Đào tạo nghiệp vụ sư phạm uy tín tại Hà Nội

| No comment
TIÊU CHUẨN NGHIỆP V
ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC BẬC ĐẠI HỌC
(Ban hành kèm theo quyết định số 538/TCCP-BCTL
ngày 18 tháng 12 năm 1995 của Ban Tổ chức – cán bộ Chính phủ)


I. GIẢNG VIÊN:

1. Chức trách:

Là công chức chuyên môn đảm nhiệm việc giảng dạy và đào tạo ở bậc đại học, cao đẳng thuộc một chuyên ngành đào tạo của trường đại học hoặc cao đẳng.

Nhiệm vụ cụ thể:

– Giảng dạy được phần giáo trình hay giáo trình môn học được phân công.

– Tham gia hướng dẫn và đánh giá, chấm luận văn, đồ án tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng.

– Soạn bài giảng, biên soạn tài liệu tham khảo môn học được phân công đảm nhiệm.

– Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, chủ yếu ở cấp Khoa hoặc Trường.

– Thực hiện đầy đủ các quy định về chuyên môn và nghiệp vụ theo quy chế các trường Đại học.

– Tham gia quản lý đào tạo (nếu có yêu cầu): chủ nhiệm lớp, chỉđạo thực tập,…

2. Hiểu biết:

– Hiểu và vận dụng đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và các quy định của ngành trong công tác giáo dục và đào tạo đại học, cao đẳng.

– Nắm vững kiến thức (cả về lý thuyết và thực hành) môn học được phân công.

– Nắm được mục tiêu, kế hoạch, chương trình các môn học thuộc chuyên ngành đào tạo; quy chế giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của trường.

– Hiểu biết và có khả năng vận dụng những vấn đề cơ bản của lý luận dạy học ở bậc đại học để nâng cao chất lượng trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

3. Yêu cầu trình độ:

– Có bằng cử nhân trở lên.

– Đã qua thời gian tập sự theo quy định hiện hành.

– Phải có ít nhất 2 chứng chỉ bồi dưỡng sau đại học:

+ Chương trình chính trị – triết học nâng cao cho nghiên cứu sinh và cao học.

+ Những vấn đề cơ bản của tâm lý học và lý luận dạy học bộ môn ở bậc đại học.

– Sử dụng được 1 ngoại ngữ trong chuyên môn ở trình độ B (là ngoại ngữ thứ 2 đối với giảng viên ngoại ngữ).

II. GIẢNG VIÊN CHÍNH:

1. Chức trách:

Là công chức chuyên môn đảm nhiệm vai trò chủ chốt trong giảng dạy và đào tạo ở bậc đại học, cao đẳng và sau đại học, thuộc một chuyên ngành đào tạo của trường đại học, cao đẳng.

Nhiệm vụ cụ thể:

– Giảng dạy có chất lượng giáo trình chính của môn học được phân công. Tham gia giảng dạy ít nhất 1 chuyên đề đào tạo hoặc bồi dưỡng sau đại học. Tham gia bồi dưỡng sinh viên giỏi.

– Chủ trì hướng dẫn, chấm luận văn, đồ án tốt nghiệp đại học (cao đẳng). Chủ trì hoặc tham gia hướng dẫn luận văn cao học, tham gia phản biện luận án tiến sĩ, tham gia hướng dẫn nghiên cứu sinh và thực tập sinh (nếu có bằng tiến sĩ và có yêu cầu chuyên môn liên quan đến chuyên ngành đào tạo). Có trách nhiệm bồi dưỡng giảng viên theo yêu cầu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của bộ môn.

– Chủ trì hoặc tham gia thiết kế, xây dựng mục tiêu, kế hoạch, chương trình đào tạo.

– Chủ trì hoặc tham gia biên soạn giáo trình (hay phần giáo trình) môn học, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, đào tạo.

– Chủ trì hoặc tham gia đề tài nghiên cứu khoa học, chủ yếu ở cấp Trường hoặc Ngành; tham gia các báo cáo khoa học, trao đổi kinh nghiệm đóng góp vào sự phát triển của bộ môn hay chuyên ngành trong và ngoài nước.

– Thực hiện đầy đủ các quy định về chuyên môn, quy trình nghiệp vụ về giáo dục và đào tạo theo yêu cầu của trường và quy định của Bộ giáo dục và đào tạo.

– Tham gia quản lý đào tạo (nếu có yêu cầu): chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập hoặc công tác quản lý ở bộ môn, khoa, phòng, ban… thuộc trường.

2. Hiểu biết:

– Hiểu sâu và có kinh nghiệm vận dụng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và các quy định của ngành trong công tác giáo dục và đào tạo bậc đại học và cao đẳng.

– Hiểu biết sâu (cả về lý thuyết và thực hành) môn học được phân công và nắm được kiến thức cơ bản của môn học có liên quan trong chuyên ngành đào tạo.

– Nắm vững mục tiêu, kế hoạch, chương trình các môn học thuộc chuyên ngành đào tạo; thực tế và xu hướng phát triển của công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyên ngành ở trong và ngoài nước.

– Biết tập hợp và tổ chức tập thể giảng viên, sinh viên tiến hành nghiên cứu khoa học, thực nghiệm, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác giáo dục, đào tạo, vào thực tiễn sản xuất và đời sống.

3/ Yêu cầu trình độ:

– Có bằng thạc sĩ trở lên.

– Có thâm niên ở ngạch giảng viên ít nhất 9 năm.

– Sử dụng được một ngoại ngữ trong chuyên môn ở trình độ C (là ngoại ngữ thứ 2 đối với giảng viên chính ngoại ngữ).

– Có đề án hoặc công trình sáng tạo được cấp khoa hoặc trường công nhận và được áp dụng có kết quả trong chuyên môn.

III. GIẢNG VIÊN CAO CẤP:

1. Chức trách:

Là công chức chuyên môn cao nhất đảm nhiệm vai trò chủ trì, tổ chức chỉ đạo và thực hiện giảng dạy và đào tạo ở bậc đại học và sau đại học, chuyên trách giảng dạy về một chuyên ngành đào tạo ở trường đại học.

Nhiệm vụ cụ thể:

– Giảng dạy với chất lượng tốt các giáo trình môn học chính của chuyên ngành đào tạo. Giảng dạy một số chuyên đề chính của chương trình đào tạo, bồi dưỡng sau đại học; phát hiện và bồi dưỡng sinh viên giỏi của chuyên ngành đào tạo.

– Chủ trì hướng dẫn, chấm luận án tiến sĩ, luận văn cao học; có trách nhiệm bồi dưỡng đội ngũ giảng viên và giảng viên chính theo yêu cầu phát triển chuyên môn và nghiệp vụ của bộ môn hoặc chuyên ngành.

– Chủ trì hoặc tham gia thiết kế, xây dựng, hoàn thiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình đào tạo theo chuyên ngành ở bậc đại học và sau đại học.

– Chủ trì được việc biên soạn giáo trình, sách giáo khoa bộ môn của ngành học.

– Tổng kết, đánh giá được kết quả giảng dạy đào tạo theo chuyên ngành và chủ động đề xuất cải tiến mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tế.

-Chủ trì hoặc tham gia đánh giá các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Ngành hoặc cấp Nhà nước.

– Xây dựng, thông qua các báo cáo khoa học, trao đổi kinh nghiệm, các công trình nghiên cứu để đóng góp vào sự phát triển của bộ môn, của chuyên ngành trong và ngoài nước.

– Tham gia lãnh đạo chuyên môn và đào tạo (nếu có yêu cầu).

2. Hiểu biết:

– Nắm vững và vận dụng có hiệu quả đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước và các quy định của Ngành trong công tác giáo dục và đào tạo.

– Hiểu sâu kiến thức môn học chính của chuyên ngành đào tạo và kiến thức cơ bản của một số môn học có liên quan.

– Nắm vững mục tiêu, kế hoạch, chương trình đào tạo, thực tế và xu thế phát triển của công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của chuyên ngành ở trong và ngoài nước.

– Có kinh nghiệm và khả năng tổ chức, chỉ đạo tập thể giảng viên, sinh viên nghiên cứu khoa học; ứng dụng, triển khai những kết quả nghiên cứu khoa học vào công tác giáo dục và đào tạo, vào sản xuất và đời sống.

3. Yêu cầu trình độ:

– Có bằng tiến sĩ của chuyên ngành đào tạo.

– Là giảng viên chính có thâm niên ở ngạch tối thiểu là 6 năm.

– Chính trị cao cấp.

– Sử dụng được 2 ngoại ngữ để phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và giao tiếp quốc tế (ngoại ngữ thứ nhất tương đương với trình độ C, ngoại ngữ thứ hai ở trình độ B – là trình độ C đối với người dạy ngoại ngữ).

– Có tối thiểu 3 đề án hoặc công trình khoa học sáng tạo được Hội đồng khoa học Trường đại học hoặc ngành công nhận và đưa vào áp dụng có hiệu quả.

Quý học viên xem cáo lớp học về đào tạo nghiệp vụ sư phạp tại:

http://daotaonghiepvu.edu.vn/vn/dao-tao-nghiep-vu-su-pham.html

Viện Quản Lý Đào Tạo & Dạy Nghề ESC

Địa chỉ: Số 12 Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội.

Điện thoại : +84(4) 36419720 - Fax: +84(4).36419719 - Email: info@escvn.org

Hotline: 0915.500.911 - 0915.510.911
Tags :

THÔNG TIN

http://DaotaoNghiepvuXaydung.escvn.org là 1 website của Viện Đào tạo và Dạy nghề ESC - Nơi chia sẻ các kiến thức bổ ích về học nghiệp vụ xây dựng, những thông tin về các khóa học, các chương trình bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ xây dựng mới nhất. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline: 0915.500.911

VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & DẠY NGHỀ ESC VIỆT NAM là một doanh nghiệp chuyên hoạt động trong các lĩnh vực: Tư vấn, đào tạo, nâng cao năng lực và bồi dưỡng nghiệp vụ cho các nhà quản lý; Dịch vụ cung ứng nguồn nhân lực cao cấp
Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng tại ESC VN đã được Bộ Xây dựng phê chuẩn và cấp phép. Liên hệ hotline: 0915.500.911 để được tư vấn miễn phí 24/7

Các giảng viên tại ESC là các nhà quản trị, lãnh đạo cao cấp đến từ các Bộ chuyên ngành, doanh nghiệp, các giáo sư tại các trường Đại học hàng đầu của Việt Nam, sẽ mang đến cho bạn những khóa đào tạo nghiệp vụ xây dựng chất lượng tốt nhất

VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & DẠY NGHỀ ESC
ĐC: 12 Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội ĐT: (04) 36419720 - Hotline: 0915.500.911
TRUNG TÂM MIỀN BẮC:
Đ/C: 220 Thịnh Quang - Đống Đa - Hà Nội
Hotline: 0915.500.911
TRUNG TÂM MIỀN TRUNG:
Đ/C: 41 Lê Duẩn - Hải Châu - Đà Nẵng
Hotline: 0915.646.291
TRUNG TÂM MIỀN NAM
Đ/C:10 Đường 3/2 - P12 - Q10 - Hồ Chí Minh
Hotline: 0914.810.886

Chuyên mục nổi bật